Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 59/2007Usnesení NSS ze dne 30.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský soud v Ostravě
VěcZájmová a profesní samospráva

přidejte vlastní popisek

6 Ads 59/2007 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: V. J., proti žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 Ca 314/2006 - 16 ze dne 18. 1. 2007,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl žalobou rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 8. 2003, sp. zn. Spr 3311/03, a to nevyhovění žádosti o jmenování znalcem v oboru ekonomika, odvětví investice, specializace nehmotný investiční majetek a odvětví ekonomická odvětví různá, specializace hospodářská soutěž, nekalé soutěžní jednání. Dále se domáhal přezkoumání rozhodnutí ze dne 6. 2. 2004, sp. zn. Spr. 1157/04, včetně přezkumu rozhodnutí předsedou krajského soudu ze dne 10. 3. 2004, ve věci nevyhovění žádosti o jmenování znalcem v oboru ekonomika, specializace obchod a služby, reklamace a marketing. Dále se domáhal přezkoumání rozhodnutí ze dne 9. 9. 2005 a ze dne 22. 12. 2005, sp. zn. Spr 2986/05, včetně přezkoumání věci předsedou soudu ze dne 13. 2. 2006 ve věci nevyhovění žádosti o jmenování znalcem v oboru služby, specializace spotřebitelsko odběratelské vztahy, ochrana spotřebitele.

Krajský soud v Ostravě v záhlaví blíže označeným usnesením žalobu odmítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Konstatoval, že v daném případě nebyly splněny podmínky řízení ve správním soudnictví, neboť napadená rozhodnutí nejsou rozhodnutími ve smyslu § 65 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Proti shora uvedenému usnesení krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost. Toto podání bylo však učiněno toliko elektronicky bez podpisu podle zvláštního zákona. Podle § 37 odst. 2 s. ř. s. podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů

č. j. 6 Ads 59/2007 - 27

potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží. Jelikož stěžovatelovo podání nebylo do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu a soudu nebyl předložen ani jeho originál, nemohl k němu Nejvyšší správní soud v souladu s výše citovaným ustanovením s. ř. s. přihlédnout.

Jelikož nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, Nejvyšší správní soud musel návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítnout.

Zároveň Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost byla podána opožděně, a proto by musela být odmítnuta i podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. května 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru