Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 53/2011 - 50Usnesení NSS ze dne 27.04.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcZájmová a profesní samospráva
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
II. ÚS 1996/2011

přidejte vlastní popisek

6 Ads 53/2011 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 2010, č. j. 30 A 55/2010 - 8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Brně bylo rozhodnuto v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované České advokátní komory ze dne 26. 5. 2010, č. j. 1384/10, kterým byl žalobci určen advokát Mgr. Jiří Jarušek podle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, o postoupení věci Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) byl řádně poučen, že proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost do dvou týdnu po jeho doručení. Na usnesení, jež bylo stěžovateli doručeno 16. 7. 2010, reagoval stěžovatel včasným podáním z 18. 7. 2010, které podle obsahu lze považovat za kasační stížnost, byť stěžovatel uvádí, že podle jeho názoru je kasační stížnost proti usnesení o postoupení věci místně příslušnému soudu nepřípustná, neboť se podle mínění stěžovatele jedná o rozhodnutí ve smyslu § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s., jímž se pouze upravuje vedení řízení. Stěžovatel je toho názoru, že Nejvyšší správní soud musí o otázce místně příslušného soudu pro pobočku žalované v Brně s konečnou platností autoritativně rozhodnout. Proti samotnému vyslovení místní příslušnosti Městského soudu v Praze stěžovatel namítá, že soudní řád správní stanoví příslušnost soudu podle sídla žalovaného správního orgánu; žalovaná má sice sídlo v Praze, nicméně její organizační složka - pobočka, sídlí v Brně. Právě touto pobočkou vykonává předseda žalované veřejnou správu na úseku určování advokátů; z pobočky bylo stěžovateli doručováno, správní akty jsou vyhotoveny na hlavičkovém papíře pobočky. Nadto dle stěžovatele v Praze sídlí žalovaná, nikoliv její předseda při výkonu veřejné správy. Stěžovatel tedy zastává názor, že místně příslušným musí být soud nejbližší sídlu žalované, tj. v Brně.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí městského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), tuto kasační stížnost podal včas. Stěžovatel nicméně nesplnil jinou z podmínek řízení o kasační stížnosti stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení „stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení, resp. požadovaného vzdělání je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Krajský soud v Brně správně vyzval stěžovatele usnesením ze dne 12. 11. 2010, č. j. 30 A 55/2010 - 25, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení této výzvy doplnil podání - kasační stížnost z 18. 7. 2010 a označil účastníky řízení o kasační stížnosti a rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, a uvedl, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, uvedl důvody kasační stížnosti a čeho se domáhá - bod I. výroku. Dále byl stěžovatel vyzván v bodě II. výroku, aby v téže lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 30 A 55/2010 - 8 ze dne 21. 6. 2010, ve smyslu požadavku ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., a v bodě III. byl vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto.

Stěžovatel, jemuž byla výzva doručena 1. 12. 2010, reagoval podáním ze dne 11. 12. 2010, v němž k výzvě soudu toliko uvedl, že se domáhá změny rozhodnutí, účastníkem řízení je jediný odpůrce označený soudem v záhlaví napadeného usnesení, napadené usnesení upravuje vedení řízení a není podle názoru stěžovatele přípustná, stěžovatel považuje Krajský soud v Brně za soud místně příslušný z důvodů uvedených v návrhu. Na výzvu k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování stěžovatele ve věci podané kasační stížnosti stěžovatel nereagoval. Pokud jde o výzvu k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, soud přiznal stěžovateli k jeho žádosti osvobození od soudního poplatku v plném rozsahu usnesením ze dne 21. 12. 2010, č. j. 30 A 55/2010 - 30.

Stěžovatel k výzvě soudu neodstranil vady podání a nepředložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Neodstranění vad podání a nedostatek povinného zastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Na okraj pak Nejvyšší správní soud ještě uvádí, že stěžovatelův názor o nepřípustnosti kasační stížnosti proti usnesení o postoupení věci místně příslušnému soudu je nesprávný. Daný typ rozhodnutí je sice rozhodnutím procesního charakteru, avšak se závažnými důsledky pro další řízení, nespadá tedy pod rozhodnutí, jež má na mysli § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru