Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 53/2005Usnesení NSS ze dne 26.04.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČSSZ
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 53/2005 - 205

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: A. D. (rozený P. Č.), zastoupen JUDr. Luďkem Hnízdem, advokátem, se sídlem Gočárova 1288, Hradec Králové, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 6. 2001, č. X, a návrhu na vydání předběžného opatření, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2005, č. j. 26 Ca 188/2001 - 164,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované blíže označeným v záhlaví tohoto usnesení byla zamítnuta žalobci žádost o přiznání částečného invalidního důchodu podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu a návrh na vydání předběžného opatření.

Usnesením ze dne 2. 3. 2005, č. j. 26 Ca 188/2001 - 164, zamítl Městský soud v Praze žalobcův návrh na vydání předběžného opatření. V odůvodnění uvedl, že žalobce neprokázal ani neosvědčil, že by bylo potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící vážnou újmu, jak to požaduje ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Dále uvedl, že žalobce se dožaduje státní sociální podpory, o níž ve smyslu platné právní úpravy podle § 66 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, rozhodují úřady státní sociální podpory a místní příslušnost těchto úřadů se řídí místem, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních předpisů, pokud zákon nestanoví jinak. Žalobce má tedy možnost svoji tíživou sociální situaci řešit žádostí o přiznání této státní sociální podpory. Městský soud žalobce poučil, že proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost.

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost, v níž žádá jeho zrušení. Kasační stížnost podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s.

Kasační stížnost je nepřípustná a Nejvyšší správní soud ji jako takovou odmítl.

č. j. 6 Ads 53/2005 - 206

Důvody nepřípustnosti kasační stížnosti jsou upraveny v ustanovení § 104 s. ř. s. Podle odst. 3 písm. c) tohoto ustanovení je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Rozhodnutí o předběžném opatření je rozhodnutím, které slouží k zatímní (tj. přechodné) úpravě poměrů účastníků (§ 38 odst. 1 s. ř. s.), a to do doby, než se změní poměry nebo než bude pravomocně rozhodnuto o věci samé. Předběžné opatření zaniká nejpozději dnem, kdy se rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí, stalo vykonatelným (§ 38 odst. 4 s. ř. s.).

Rozhodnutí o předběžném opatření je tedy rozhodnutím dočasným, neboť předběžné opatření má pouze omezené trvání: není-li zrušeno soudem, zaniká z moci zákona. Dočasnou povahu má i rozhodnutí, jímž byl - jako v případě stěžovatele - návrh na vydání předběžného opatření zamítnut. Zamítavé rozhodnutí totiž nijak nepředjímá postup soudu při rozhodování o věci samé; Městský soud v Praze bude pokračovat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru