Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 5/2011 - 138Usnesení NSS ze dne 09.03.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

6 Ads 5/2011 - 138

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, zastoupeného JUDr. Petrem Ritterem, advokátem, se sídlem Riegrova 12, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2010, č. j. 38 Cad 7/2005 - 68,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2005, č. j. KUOK/3996/05/OSV - DS/7025/SD - 35, o dávkách sociální péče. O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále též „stěžovatel“) proti krajského soudu, jen mu byl doručen 23. 4. 2010, v zákonné lhůtě kasační stížnost.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Kasační stížnost - podání ze dne 23. 4. 2010, jež bylo předáno k poštovní přepravě 26. 4. 2010 a doručeno krajskému soudu 27. 4. 2010, stěžovatel napsal vlastní rukou, přičemž rukopis je prakticky nečitelný, takže nelze posoudit důvody kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 1. 2. 2011, č. j. 6 Ads 5/2011 - 112, jež bylo stěžovateli doručeno 21. 2. 2011 a tímto dnem nabylo právní moci, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení podání ze dne 23. 4. 2010 ve věci kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2010, č. j. 38 Cad 7/2005 - 68, podal v čitelné podobě - tj. napsáno na psacím stroji, na počítači, případně tiskacími písmeny. Stěžovatel byl řádně poučen, že pokud nebude podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud kasační stížnost odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesení odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu soudu reagoval opět nečitelným podáním ze dne 25. 2. 2011, a to nejenom k uvedené sp. zn. 6 Ads 5/2011, ale i dalším sp. zn. - konkrétně 6 Ads 4/2011, 3 Ads 9/2011 a 3 Ads 27/2011. Uvedeným podáním však není reagováno na výzvu soudu ze dne 1. 2. 2011, č. j. 6 Ads 5/2011 - 112, k předložení podání ze dne 23. 4. 2010 v čitelné podobě a stěžovatel tak neodstranil vady podání.

Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. března 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru