Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 47/2004Usnesení NSS ze dne 24.03.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČSSZ
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 47/2004 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce F. J., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 33 Cad 28/2004 - 21 ze dne 28. 6. 2004,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) ohlásil u Krajského soudu v Brně dne 20. 7. 2004 podání kasační stížnosti; v podání neuvedl žádné důvody a informoval soud, že žádá Českou advokátní komoru o přidělení právního zástupce pro toto řízení. Krajský soud rozhodoval o žalobě ve věci starobního důchodu.

Krajský soud usnesením ze dne 3. 8. 2004, č. j. 33 Cad 28/2004 - 24, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil plnou moc udělenou advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a doplnil zejména v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek krajského soudu napadá. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno 9. 8. 2004. Současně v tomto usnesení krajský soud stěžovatele poučil, že má možnost požádat soud o ustanovení zástupce, k tomu je třeba vyplnit tiskopis o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. K tomuto úkonu stanovil stěžovateli, pokud by se tak rozhodl, lhůtu jednoho týdne od doručení usnesení. Stěžovatel na výzvy i poučení nijak nereagoval ve lhůtách, které soud stanovil.

Krajský soud v Brně pak postoupil věc k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu (16. 9. 2004). Dne 24. 11. 2004 stěžovatel doručil krajskému soudu vyplněný tiskopis o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a žádost o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti a uvedl, že je v rekonvalescenci. Nejvyšší správní soud proto požádal dne 3. 1. 2005 krajský soud, aby posoudil možnost prominutí zmeškání lhůty (týdenní lhůty pro zaslání vyplněného tiskopisu a podání žádosti o ustanovení advokáta) podle § 40 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), shledá-li splnění podmínek tam uvedených. K výzvě krajského soudu ze dne 6. 1. 2005 stěžovatel soudu zaslal kopie některých dokumentů, a dále údaje o hospitalizaci v měsících červenci 2004 7 dnů, v září 2004 8 dnů a v říjnu 2004 5 dnů. Krajský soud v Brně pak usnesením ze dne 26. 1. 2005, č. j. 33 Cad 28/2004 - 44, neprominul zmeškání lhůty ke zvolení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. V odůvodnění uvedl, že usnesení, kterým soud stanovil příslušné lhůty pro odstranění vad kasační stížnosti a příp. možnost požádat o ustanovení advokáta, stěžovatel obdržel 9. 8. 2004. Hospitalizován poté byl až 14. 9. 2004, tedy již po uplynutí lhůt stanovených soudem. V období od 9. 8. 2004 do 14. 9. 2004 tedy stěžovatel neuvedl žádnou překážku, která by mu bránila podat žádost o ustanovení advokáta soudem. Prominutí zmeškání lhůty tedy není namístě. Nato stěžovatel reagoval podáním ze dne 9. 2. 2005, v němž nevybíravým způsobem napadl soudkyni Krajského soudu v Brně, která ve věci rozhodovala.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, nemá-li sám, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zatupuje vysokoškolské právnické vzdělání, které se podle zvláštních zákonů vyžaduje pro výkon advokacie. Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje zvláštní podmínku řízení o kasační stížnosti. Nedostatek této podmínky je odstranitelný (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s.).

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne usnesením návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat. Poněvadž stěžovatel nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právního zastoupení neodstranil, soud v řízení o kasační stížnosti pokračovat nemůže. K tomu přistupuje i skutečnost, že stěžovatel v celém období od ohlášení kasační stížnosti nedoplnil důvody, pro které rozsudek krajského soudu napadá.

Kasační stížnost proto musela být podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.; je-li návrh odmítnut, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2005

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru