Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 45/2020 - 23Usnesení NSS ze dne 08.07.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Státní sociální podpora

přidejte vlastní popisek

6 Ads 45/2020 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška, soudkyně zpravodajky Mgr. Sylvy Šiškeové a soudce JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně: M. K., zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem Jaklovecká 1249/18, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 10. 2018, č. j. MPSV-2018/203759-923, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 1. 2020, č. j. 19 Ad 44/2018 – 121

takto:

I. Kasační stížnost žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně Mgr. Petru Miketovi, advokátu, se nepřiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v návětí označeného rozsudku. Krajský soud v Ostravě jím zamítl žalobu stěžovatelky proti v návětí označenému rozhodnutí žalovaného, kterým žalovaný změnil rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Ostravě ze dne 8. 8. 2018, č. j. 764136/18/OT. Tímto rozhodnutím stěžovatelce nebyl přiznán příspěvek na bydlení ode dne 1. 7. 2018.

[2] Protože kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. 5. 2020, č. j. 6 As 45/2020 – 18, vyzval stěžovatelku, aby v zákonné lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení uvedla, z jakého důvodu ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost podala. Zároveň stěžovatelku poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude její kasační stížnost odmítnuta.

[3] Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 2. 6. 2020, posledním dnem lhůty pro doplnění kasační stížnosti tak byl čtvrtek 2. 7. 2020. Stěžovatelka v uvedené lhůtě kasační stížnost nedoplnila, a pro tuto vadu nebylo možné v řízení pokračovat.

[4] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl (§ 37 odst. 5 za použití § 120 s. ř. s.).

[5] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Nejvyšší správní soud stěžovatelce ustanovil usnesením ze dne 28. 5. 2020 č. j. 6 As 45/2020 – 18 zástupcem advokáta Mgr. Petra Miketu. Hotové výdaje a odměnu za zastupování zástupce ustanoveného soudem platí stát (§ 35 odst. 10 věta první před středníkem s. ř. s.). Jelikož však ustanovený zástupce stěžovatelky nevykonal v řízení žádný úkon právní služby ve smyslu vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), Nejvyšší správní soud mu odměnu za zastupování nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. července 2020

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru