Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 42/2003Usnesení NSS ze dne 20.10.2003

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČSSZ
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 42/2003 - 79

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce A. O. proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 3. 4. 2003, č. j. 33 Ca 290/98 - 58,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce ze dne 10. 2. 2003 o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 7 Ads 6/2003.

Napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 14. 4. 2003 a tímto dnem také nabylo právní moci.

Proti napadenému rozhodnutí podal žalobce dne 15. 4. 2003 kasační stížnost, a to osobně na podatelnu Nejvyššího soudu, ul. Burešova 20, Brno. Nejvyšší soud tuto kasační stížnost postoupil Nejvyššímu správnímu soudu.

Dne 27. 5. 2003 rozhodl Nejvyšší správní soud v řízení o věci sp. zn. 7 Ads 6/2003 (tzn. v řízení, pro něž žalobce žádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů a v němž brojil zde projednávanou kasační stížností proti zamítavému napadenému rozhodnutí) usnesením, kterým odmítl kasační stížnost podanou ve věci samé (sp. zn. 7 Ads 6/2003) s odůvodněním, že žalobce není zastoupen advokátem, ač jím být zastoupen musí, jeho žádost o ustanovení zástupce byla pravomocně soudem prvního stupně zamítnuta a žalobce tuto povinnost ani přes výzvu soudu nesplnil.

Vzhledem k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. 7 Ads 6/2003, rozhodování o kasační stížnosti žalobce proti rozhodnutí napadenému kasační stížností, projednávanou v tomto řízení, ztratilo jakýkoliv smysl. Ať už by rozhodnutí o této kasační stížnosti dopadlo jakkoli, nezměnilo by to nic na rozhodnutí ve „věci hlavní“, kterou bylo právě řízení vedené pod sp. zn. 7 Ads 6/2003. Toto rozhodnutí již nelze změnit za pomoci žádného opravného prostředku upraveného soudním řádem správním. Podle § 102 s. ř. s. je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, tzn. argumentem a contrario lze dovodit, že nelze podat kasační stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti. Podle § 114 odst. 2 s. ř. s. je návrh na obnovu řízení nepřípustný proti rozhodnutí o kasační stížnosti.

Chybí zde tedy jedna z podmínek řízení – důvod a zájem na právní ochraně. Zájem na právní ochraně není dán tehdy, je-li každému zřejmé, že soudní řízení v dané věci nemůže mít objektivně žádný užitek. Pokud je tedy podána kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, kterým se zamítá žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů, a stěžovatel si ani poté advokáta nezvolí a namísto toho podá kasační stížnost proti zamítavému rozhodnutí krajského soudu, a kasační stížnost podaná ve věci samé je následně odmítnuta pro nedostatek právního zastoupení dříve, než-li je rozhodnuto o kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu, kterým se zamítá žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů, pozbude stěžovatel v dosud probíhajícím řízení zájem na právní ochraně a nastane neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který nelze v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu, kterým se zamítá žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů pokračovat a tuto kasační stížnost je třeba odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Pro úplnost je třeba dodat, že i kdyby se soud zabýval věcně námitkami uvedenými v kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 4. 2003, č. j. 33 Ca 290/98 - 58, nebyly by podle obsahu spisu shledány podmínky pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta žalobci.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 20. října 2003

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru