Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 38/2007Usnesení NSS ze dne 23.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ads 38/2007 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: L. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 6. 2006, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2006, č. j. 22 Cad 168/2006 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2006, č. j. 22 Cad 168/2006 - 23, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 6. 2006, č. X, jímž byl stěžovateli přiznán plný invalidní důchod ve výši 10 283 Kč měsíčně.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 21. 12. 2006. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost byla předána k poštovní přepravě dne 2. 1. 2007. Usnesením krajského soudu ze dne 12. 1. 2007, č. j. 22 Cad 168/2006 - 29, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a aby doplnil kasační stížnost o údaj, v jakém rozsahu rozsudek krajského soudu napadá, a o důvody kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 22. 1. 2007. Stěžovatel byl dále krajským soudem vyzván, aby pro rozhodnutí o žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta doložil vyčíslení skutečných nákladů na bydlení a zaslal soudu vyplněný formulář o majetkových poměrech, to vše do jednoho měsíce od doručení výzvy. Stěžovatel obdržel výzvu dne 22. 1. 2007. Stěžovatel na usnesení krajského soudu ze dne 12. 1. 2007, č. j. 22 Cad 168/2006 - 29, ani na výzvu k prokázání majetkových poměrů nereagoval.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), nicméně nesplňuje jiné podmínky řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a kasační stížnost nemá všechny náležitosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.). Podle ustanovení

č. j. 6 Ads 38/2007 - 42

§ 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí napadeno a údaj o tom, kdy bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno. Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení a absence náležitostí kasační stížnosti je nedostatkem odstranitelným. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 s. ř. s.). O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Brně vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti a odstranění vad dne 12. 1. 2007, výzva byla stěžovateli doručena dne 22. 1. 2007. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 23. 1. 2007. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy skončila dne 22. 2. 2007. Stěžovatel do tohoto data kasační stížnost nedoplnil.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru