Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 375/2017 - 37Usnesení NSS ze dne 20.12.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníHospic knížete Václava, o.p.s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

6 Ads 375/2017 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: Hospic knížete Václava, o.p.s., IČO: 24170470, se sídlem Kladno - Dubí, Buštěhradská 77, PSČ 272 03, zastoupen JUDr. Iljou Lamprechtem, advokátem se sídlem Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 8. 2014, č. j. 2014/41789-222/1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2017, č. j. 10 A 173/2014 – 83,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 22. 11. 2017 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2017, č. j. 10 A 173/2014 – 83, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 8. 2014, č. j. 2014/41789-222/1. Uvedeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatele a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami, kterým byla stěžovateli uložena pokuta ve výši 20.000 Kč jako sankce za spáchání správních deliktů podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

[2] Přípisem ze dne 28. 11. 2017, č. j. 6 Ads 375/2017 - 26, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč (jakož i k zaplacení soudního poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti), a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto přípisu. Soud současně stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví, a upozornil, že k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Uvedený přípis byl právnímu zástupci stěžovatele doručen do datové schránky dne 29. 11. 2017.

[3] Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[4] Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil, stanovená lhůta přitom uplynula dnem 14. 12. 2017. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] Jelikož po novele zákona o soudních poplatcích provedené zákonem č. 296/2017 Sb., platí, že v řízeních, která byla zahájena po 30. 9. 2017 (včetně), se k zaplacení poplatku po marném uplynutí stanovené lhůty nepřihlíží, nelze již rozhodnout o zrušení usnesení o zastavení řízení ani v případě, že by stěžovatel uhradil soudní poplatek do právní moci tohoto usnesení.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2017

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru