Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 281/2014 - 49Usnesení NSS ze dne 10.08.2015

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

6 Ads 281/2014 - 49

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Průchou v právní věci žalobce: S. M., zastoupen Mgr. Františkem Drlíkem, advokátem, se sídlem nám. Míru 9, Šumperk, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, proti rozhodnutí původního žalovaného Krajského úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, ze dne 30. 11. 2007, č. j. KUOK 120257/2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2014, č. j. 38 Ad 73/2011 – 252,

takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2015, č. j. 6 Ads 281/2014 - 38, se opravuje takto: slova „Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2007, č. j. KUOK 120257/2007“ se nahrazují slovy: „Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, proti rozhodnutí původního žalovaného Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 30. 11. 2007, č. j. KUOK 120257/2007“.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 28. 7. 2015, č. j. 6 Ads 281/2014 – 38 (dále „označený rozsudek“), Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2014, č. j. 38 Ad 73/2011 - 252.

S účinností zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, od 1. 1. 2012 ex lege přešla působnost odvolacího orgánu (Krajského úřadu Olomouckého kraje) na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí po uvedeném datu vystupovalo jako pasivně legitimovaný účastník řízení - žalovaný (srov. § 69 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále „s. ř. s.“). Právě s Ministerstvem práce a sociálních věcí jako se žalovaným Nejvyšší správní soud správně jednal (např. informace o probíhajícím řízení ze dne 18. 12. 2014, č. j. 6 Ads 281/2014 – 17, či zaslání doplnění kasační stížnosti k vyjádření ze dne 22. 1. 2015, č. j. 6 Ads 281/2014 - 35). Omylem je však v záhlaví označeného rozsudku jako žalovaný uveden původní žalovaný (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc). Z uvedeného je zřejmé, že záhlaví označeného rozsudku obsahuje zjevnou nesprávnost.

Podle § 54 odst. 4 s. ř. s., jenž se aplikuje na základě § 120 téhož zákona i v řízení před Nejvyšším správním soudem, předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Opravným usnesením je třeba opravit chyby v psaní a počtech či zjevné nesprávnosti i v případě, že nelze provést opravu na všech stejnopisech, tedy i v případě, že tyto stejnopisy byly doručovány elektronicky (srov. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014, s. 479). Jelikož bylo v tomto případě doručováno prostřednictvím datové schránky (elektronicky), rozhodl se předseda senátu opravit zjevnou nesprávnost v záhlaví označeného rozsudku tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2015

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru