Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 26/2012 - 36Usnesení NSS ze dne 17.05.2012

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

1 A 589/2002


přidejte vlastní popisek

6 Ads 26/2012 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: Z. B., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Novákem, advokátem, se sídlem Čechova 2, Přerov, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 2. 2011, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2011, č. j. 22 Ad 41/2011 - 42,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, JUDr. Zdeňku Novákovi, advokátovi, se sídlem Čechova 2, Přerov, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 3664 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Brně se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 2. 2011, č. j. X, a žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů řízení o žalobě.

Krajský soud předal kasační stížnost podle § 106 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v pozdějším znění, (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 14. 5. 2012, které bylo dne 15. 5. 2012 doručeno Nejvyššímu správnímu soudu, vzal stěžovatel svůj návrh v celém rozsahu zpět a navrhl, aby řízení bylo zastaveno. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovateli byl usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2012, č. j. 6 Ads 26/2012 - 14, ustanoven zástupcem pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Zdeněk Novák, advokát, se sídlem Čechova 2, Přerov. Ve svém přípisu soudu ze dne 14. 5. 2012 požaduje ustanovený zástupce na odměně za zastupování a náhradě hotových výdajů částku 3953 Kč.

Nejvyšší správní soud stěžovateli přiznal odměnu za dva úkony právní služby, a to za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a za sepis podání ve věci samé (zpětvzetí kasační stížnosti) podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu. Studium spisového materiálu dosavadní judikatura zdejšího soudu nepovažuje za samostatný úkon právní služby, ale právě za součást převzetí a přípravy zastupování, tedy součást úkonu podle § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu. Odměna za jeden úkon právní služby pak v dané věci činí 500 Kč (§ 9 odst. 2 a § 7 bod 2 advokátního tarifu), za dva úkony tedy 1000 Kč.

Dále zdejší soud ustanovenému zástupci přiznal náhradu cestovních výdajů za cestu realizovanou za účelem studia spisu. Jednalo se o celkovou vzdálenost 168 km (vzdálenost Brno Přerov – 84 Km x 2). Tato cesta byla realizována vozidlem BMW X5 s průměrnou spotřebou 7,4 litrů paliva na 100 km, přičemž výše průměrné ceny za 1 litr motorové nafty činila 34,70 Kč a sazba základní náhrady za 1 km jízdy činila 3,70 Kč na 1 km [§ 157 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 1 písm. b) a § 4 písm. c) vyhlášky č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad]. Celkem tedy zdejší soud na náhradě cestovních výdajů zástupci přiznal částku 1053 Kč. Tato částka se liší od zástupcem požadované výše náhrady cestovních výdajů (1294 Kč) z důvodu, že soud nenašel podklad ve stěžovatelem tvrzené vzdálenosti měst Brno a Přerov (102 km).

Nejvyšší správní soud ustanovenému zástupci rovněž přiznal náhradu za promeškaný čas podle § 14 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 400 Kč (2 hodiny na trase Brno - Přerov) a paušální náhradu hotových výdajů za dva úkony právní služby podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 600 Kč (2 x 300 Kč). Celkovou sumu pak soud zvýšil o 20 %, neboť ustanovený zástupce doložil, že je plátcem DPH. Celkem tedy Nejvyšší správní soud ustanovenému advokátovi přiznal částku 3664 Kč a k její výplatě stanovil přiměřenou lhůtu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2012

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru