Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 21/2011 - 199Usnesení NSS ze dne 24.02.2011

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Státní sociální podpora

přidejte vlastní popisek

6 Ads 21/2011 - 219

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 1. 2008, č. j. KUOK 122826/2007, sp. zn. KÚOK/119392/2007/OSV - SPO/346/SSP/142, o dávce státní sociální podpory - příspěvek na bydlení, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 12. 2010, č. j. 38 Cad 2/2008 - 187, o neustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 5. 2010, č. j. 38 Cad 2/2008 - 162,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Ostravě nebyl žalobci ustanoven k jeho žádosti advokát pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 5. 2010, č. j. 38 Cad 2/2008 - 162, ze dne 22. 3. 2010, č. j. 38 Cad 7/2005 - 68, a to pro nesplnění podmínek podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. Současně byl žalobce vyzván, aby doplnil podání ze dne 2. 7. 2010 ve věci kasační stížnosti tak, že bude zastoupen advokátem ve smyslu ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. Dále byl žalobce vyzván, aby uvedl v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. a údaj o doručení napadeného rozhodnutí.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále též „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu, jež mu bylo doručeno 16. 12. 2010, v zákonné lhůtě kasační stížnost.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Kasační stížnost - podání ze dne 20. 12. 2010, jež bylo předáno k poštovní přepravě 21. 12. 2010 a doručeno krajskému soudu 22. 12. 2010, stěžovatel napsal vlastní rukou, přičemž rukopis je prakticky nečitelný, takže nelze posoudit důvody kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 24. 2. 2011, č. j. 6 Ads 21/2011 - 199, jež bylo stěžovateli doručeno 7. 3. 2011 a tímto dnem nabylo právní moci, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení podání ze dne 20. 12. 2010 ve věci kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 12. 2010, č. j. 38 Cad 2/2008 - 187, podal v čitelné podobě - tj. napsáno na psacím stroji, na počítači, případně tiskacími písmeny. Stěžovatel byl řádně poučen, že pokud nebude podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud kasační stížnost odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesení odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu soudu reagoval opět nečitelným podáním ze dne 11. 3. 2011, jež bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 15. 3. 2011, a to nejenom k uvedené sp. zn. 6 Ads 21/2011, ale i ke sp. zn. 6 Ans 2/2011. Uvedeným podáním však není reagováno na výzvu soudu ze dne 24. 2. 2011, č. j. 6 Ads 21/2011 - 199, k předložení podání ze dne 20. 12. 2010 v čitelné podobě a stěžovatel tak neodstranil vady podání.

Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru