Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 178/2014 - 16Usnesení NSS ze dne 23.09.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

6 Ads 178/2014 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: P. N., zastoupeného JUDr. Vladislavou Rapantovou, advokátkou, se sídlem Dukelská 4, 772 00 Olomouc, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 6. 2012, č. j. 2012/21547-421, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 5 2014, č. j. 22 A 2/2013 – 54,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 6. 5. 2014, č. j. 22 A 2/2013 - 54, zamítl žalobu proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „napadený rozsudek“). Citovaný rozsudek napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížností, která byla doručena do datové schránky Nejvyššího správního soudu dne 8. 7. 2014 spolu s plnou mocí udělenou zástupci stěžovatelem pro toto řízení ze dne 2. 6. 2014.

Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny náležitosti kasační stížnosti ve smyslu § 106 s. ř. s. Shledal přitom, že stěžovatelem podaná kasační stížnost doručená soudu 8. 7. 2014 (datovaná až dnem 9. 7. 2014) neobsahuje údaj o tom, kdy byl stěžovateli napadený rozsudek doručen.

Nejvyšší správní soud si vyžádal spis Krajského soudu v Brně vedený pod sp. zn. 22 A 2/2013 a z něho zjistil, že napadený rozsudek ze dne 6. 5. 2014, č. j. 22 A 2/2013 - 54 byl doručen zástupci žalobce (stěžovatele) dne 22. 5. 2014. V uvedené věci žalobce před krajským soudem zmocnil ke svému zastupování Odborové sdružení Spravedlnost, žalobce zastupoval pověřený zástupce Ing. J. F. a soudu byla sdělena adresa pro doručování pověřeného zástupce, na kterou soud uvedený rozsudek doručil a zástupce jej převzal uvedeného dne.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

V daném případě byl napadený rozsudek doručen zástupci stěžovatele dne 22. 5. 2014 (čtvrtek), lhůta k podání kasační stížnosti tak uplynula dnem 5. 6. 2014. Kasační stížnost podaná Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 7. 2014 tak byla podána až po uplynutí stanovené lhůty, a jde proto o podání opožděné.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. září 2014

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru