Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 165/2009 - 128Rozsudek NSS ze dne 19.11.2009

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

6 Ads 165/2009 - 128

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 9. 2009, č. j. 38 Cad 1/2007 - 109,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 9. 2009, č. j. 38 Cad 1/2007 - 109, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Ostravě žalobu proti rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 27. 12. 2006, č. j. KUOK 126697/2006, sp. zn. KÚOK/121233/2006/2006/OSV - SP/7204/SD - 249, a ze dne 27. 12. 2006, č. j. KUOK 126702/2006, sp. zn. KÚOK/121984/2006/OSV - SP/7204/SD - 252, o přiznání dávky sociální péče, a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o uvedené žalobě.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 1. 9. 2009, č. j. 38 Cad 1/2007 - 109, v bodě I. výroku zprostil JUDr. Milana Ostřížka, advokáta, se sídlem Stodolní 977/26, Ostrava - Moravská Ostrava, zastupování žalobce. V bodě II. Výroku pak krajský soud rozhodl tak, že se žalobci neustanovuje zástupce z řad advokátů. S odkazem na ustanovení § 35 odst. 8, věta před středníkem, zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), dospěl k závěru, že žalobce, který měl bezdůvodné opakované výhrady proti ustanovenému zástupci, a proto soud poté, kdy ustanovený zástupce byl ke své žádosti zproštěn povinnosti zastupovat žalobce v řízení o žalobě vhledem k opakované námitce proti jeho osobě a nesoučinnosti se žalobcem, a ze stejných důvodů soud žalobci jiného advokáta neustanovil.

Žalobce (dále také „stěžovatel“) podal proti výroku uvedeném v bodě II. usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Důvody kasační stížnosti stěžovatel nespecifikuje, z obsahu podání však vyplývá, že je uplatněn důvod podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Stěžovatel namítá, že napadené rozhodnutí je vydáno osobou nezpůsobilou pro právní úkony, bez právnického vzdělání, a která není soudce. Dále stěžovatel odkazuje na některá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a žádá, aby mu byl ustanoven zástupcem „jeho“ advokát Mgr. František Drlík.

Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti nebylo podáno.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti, přičemž zjistil, že je podána osobou oprávněnou a je proti označenému usnesení přípustná za podmínek ustanovení § 102 a § 104 s. ř. s. Přestože v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu musí být stěžovatel, který sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, vyžadované podle zvláštních zákonů pro výkon advokacie, zastoupen advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s., Nejvyšší správní soud již opakovaně judikoval, že v řízení, v němž kasační stížnost směřuje proti usnesení krajského soudu o zamítnutí žádosti na ustanovení zástupcem, není třeba splnění této podmínky již z povahy věci vyžadovat.

Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí krajského soudu přezkoumal v souladu s ust. § 109 odst. 2, 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil ve své kasační stížnosti. Z obsahu kasační stížnosti lze zjistit, že se stěžovatel dovolává důvodu kasační stížnosti uvedeného v § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., tedy tvrzené zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že soud byl nesprávně obsazen, neboť rozhodovala osoba, jež není soudcem. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost je důvodná.

O kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usoudil následovně:

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě vyplývá, že žalobce se žalobou ze dne 4. 1. 2007 domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 12.2006, č. j. KUOK 126697/2006, sp. zn. KÚOK/121233/2006/OSV - SP/7204/SD - 249, a ze dne 27. 12. 2006, č. j. KUOK 126702/2006, sp. zn. KÚOK/121984/2006/OSV - SP/7204/SD - 252, o přiznání dávky sociální péče, a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o uvedené žalobě. Krajský soud žalobci advokáta neustanovil a návrh zamítl usnesením ze dne 17. 7. 2007, č. j. 38 Cad 1/2007 - 12. Kasační stížnost podanou proti tomuto usnesení Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 19. 3. 2008, č. j. 6 Ads 123/2007 - 52. Usnesením ze dne 19. 7. 2007, č. j. 38 Cad 1/2007 - 14, krajský soud řízení přerušil. Následně bylo v řízení pokračováno - bylo vydáno usnesení ze dne 4. 6. 2008, č. j. 38 Cad 1/2007 - 14. Žalobce podáním ze dne 3. 2. 2009 požádal soud o ustanovení advokáta a přiložil soudu potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech. Usnesením ze dne 12. 2. 2009, č. j. 38 Cad 1/2007 - 75, byl žalobci ustanoven zástupcem advokát JUDr. Milan Ostřížek. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, jež byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta rozsudkem ze dne 27. 5. 2009, č. j. 6 Ads 67/2009 - 95. Podáním ze dne 29. 6. 2009 žalobce opětovně požádal o zrušení ustanovení advokáta JUDr. Milana Ostřížka a aby mu byl ustanoven jiný advokát, a to JUDr. František Drlík. Přípisem ze dne 17. 8. 2009 požádal ustanovený zástupce, aby byl zproštěn povinnosti zastupovat žalobce vhledem k opakované námitce proti jeho osobě a nesoučinnosti se žalobcem. Krajský soud v Ostravě s odkazem na ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. usnesením ze dne 1. 9. 2009, č. j. 38 Cad 1/2007 - 109, zprostil ustanoveného advokáta JUDr. Milana Ostřížka povinnosti zastupovat žalobce, a dále rozhodl, že se žalobci neustanovuje zástupce z řad advokátů. V dané věci krajský soud rozhodl soudní tajemnicí M. N.

Podle § 27 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, mohou soudní tajemníci do 31. prosince 2013 provádět úkony soudu, které podle zákona mohou provádět vyšší soudní úředníci, a to v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 6 odst. 2 a 3 citované vyhlášky, podle kterého předseda senátu může pověřit soudní čekatele a soudní tajemníky, aby ve věcech projednávaných v občanské soudním řízení a ve správním soudnictví samostatně vykonávali taxativně vyjmenované jednoduché úkony příslušející podle zákonů o soudním řízení předsedovi senátu (samosoudci), neopravňují soudní tajemnici, aby rozhodla o žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Námitka stěžovatele, že napadené rozhodnutí bylo vydáno soudem, jenž byl nesprávně obsazen, a z tohoto důvodu je nutno rozhodnutí zrušit, byla Nejvyšším správním soudem shledána důvodnou.

Kasační důvod byl tedy prokázán, a proto Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 9. 2009, č. j. 38 Cad 1/2007 - 109, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, ve kterém krajský soud rozhodne o žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů. Uvedeným právním názorem je krajský soud podle § 110 odst. 3 s. ř. s. vázán.

V novém rozhodnutí ve věci Krajský soud v Ostravě rozhodne i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti podle § 110 odst. 2 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru