Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 158/2007 - 49Usnesení NSS ze dne 06.02.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ads 158/2007 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: J. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 26. 3. 2007, č. X, ve věci invalidního důchodu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 10. 2007, č. j. 16 Cad 142/2007 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 10. 2007, č. j. 16 Cad 142/2007 - 29, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 26. 3. 2007, č. X, jímž žalovaná zamítla stěžovatelce žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek podle ustanovení § 40 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovatelce doručen dne 19. 10. 2007. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost byla stěžovatelkou podána dne 29. 10. 2007. S ohledem na to, že stěžovatelčina kasační stížnost neobsahovala zákonem předvídané náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a rovněž přihlížeje k tomu, že stěžovatelka nebyla při podání kasační stížnosti zastoupena advokátem ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., krajský soud usnesením ze dne 6. 11. 2007, č. j. 16 Cad 142/2007 - 40, stěžovatelku vyzval, aby ve stanovené lhůtě od doručení usnesení doložila plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, anebo současně předložila vyplněné prohlášení o příjmech, majetkových a osobních poměrech, aby bylo možno posoudit podmínky pro ustanovení zástupce ex offo. Tato výzva byla stěžovatelce doručena dne 12. 11. 2007. Na výzvu krajského soudu stěžovatelka do dnešního dne nereagovala.

Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti; podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje

č. j. 6 Ads 158/2007 - 50

nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Plzni vyzval stěžovatelku k doplnění kasační stížnosti dne 6. 11. 2007, usnesení bylo prokazatelně doručeno dne 12. 11. 2007. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta k odstranění nedostatku počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 13. 11. 2007. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Lhůta měla tedy končit dne 12. 12. 2007. Stěžovatelka do tohoto data a ani později kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnila, tedy nepředložila plnou moc zvoleného advokáta ani nezaslala vyplněný formulář o majetkových a výdělkových poměrech, přičemž o důsledcích této nečinnosti byla poučena. Nejvyšší správní soud ve prospěch stěžovatelky na rozdíl od krajského soudu, jenž ke splnění výzvy určil lhůtu 2 týdnů, respektuje i obecnou lhůtu 1 měsíce plynoucí z § 106 odst. 3 s. ř. s., ba posoudil by příznivě i takovou situaci, kdyby stěžovatelka plnou moc udělenou advokátu předložila do rozhodnutí zdejšího soudu.

Nejvyššímu správnímu soudu nezbývá, než kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni odmítnout podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyl tento nedostatek odstraněn, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. února 2008

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru