Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 151/2012 - 43Usnesení NSS ze dne 13.12.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 151/2012 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: J. J., zastoupen JUDr. Stanislavem Kadlubiecem, advokátem, se sídlem Husova 401, Třinec - Staré Město, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 10. 2009, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2012, č. j. 21 Ad 15/2010 - 110,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 968 Kč k rukám jeho zástupce JUDr. Stanislava Kadlubiece, advokáta, se sídlem Husova 401, Třinec - Staré Město, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím ze dne 19. 10. 2009, č. j.: X (dále též „napadené rozhodnutí“), žalovaná zamítla žádost žalobce o starobní důchod ke dni 4. 12. 2009 pro nesplnění podmínek podle ustanovení § 29 a § 74 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Proti napadenému rozhodnutí brojil žalobce žalobou ze dne 23. 11. 2009 s argumentací, že od roku 1975 pracoval v preferované kategorii 1.A jako hutník vysokopecař a že v této kategorii odpracoval 16 let.

[3] Krajský soud v Ostravě ve věci rozhodl rozsudkem č. j. 21 Ad 15/2010 - 110 ze dne 31. 10. 2012, kterým žalobu jako nedůvodnou zamítl. V odůvodnění krajský soud uvedl, že se žalobci nepodařilo prokázat odpracování 16 let v preferované pracovní kategorii, přičemž poukázal na dokazování provedené před soudem.

[4] Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2012, č. j. 21 Ad 15/2010 - 110, podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost ze dne 22. 11. 2012.

[5] Podáním ze dne 21. 1. 2013 stěžovatel vzal svou kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2012, č. j. 21 Ad 15/2010 - 110, zpět, neboť po podání kasační stížnosti žalovaná starobní důchod žalobci přiznala.

[6] Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

[7] Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost ze dne 22. 11. 2012 proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2012, č. j. 21 Ad 15/2010 - 110, zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 120 s. ř. s. za přiměřeného použití ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.

[8] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věta druhá s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. V dané věci bylo řízení zastaveno pro pozdější chování žalované, proto má stěžovatel právo na náhradu nákladů řízení proti žalované. Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudu náklady vynaložené na řízení nevyčíslil, vycházel soud z obsahu soudního spisu. Ze spisového materiálu přitom vyplynulo, že tyto náklady spočívají především v nákladech na právní zastoupení – sepis kasační stížnosti [jeden úkon právní služby podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. Nejvyšší správní soud tedy stěžovateli přiznal náhradu nákladů odpovídající odměně za jeden úkon právní služby ve výši 500 Kč (podle ustanovení § 9 odst. 2 ve spojení s § 7 bod 2. advokátního tarifu, s přihlédnutím k čl. II. vyhlášky č. 486/2012 Sb.) a paušální náhradu hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300 Kč (podle § 13 odst. 1 a 3 advokátního tarifu). Dohromady tedy Nejvyšší správní soud přiznal částku 800 Kč jako odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů. Tuto částku bylo dále nutné navýšit o 168 Kč, protože ustanovený zástupce je plátcem DPH (ve výši 21%). K výplatě této částky pak Nejvyšší správní soud stanovil přiměřenou lhůtu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. ledna 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil člen senátu určený dle rozvrhu práce provést jednotlivý potřebný úkon v době překážky v práci předsedkyně senátu

JUDr. Milady Tomkové

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru