Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 151/2009 - 43Usnesení NSS ze dne 21.04.2010

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 151/2009 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: D. F., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 29. 2. 2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 10. 2008, č. j. 19 Cad 98/2008 - 5,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 29. 2. 2008, č. X, byl žalobci v souladu s § 29 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), a čl. 46 odst. 2 Nařízení Rady (EHS) 1408/71, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, přiznán od 2. 7. 2005 starobní důchod ve výši 1398 Kč, který se podle vládního nařízení č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006, zvyšuje od ledna 2006 na 1459 Kč, dále podle vládního nařízení č. 461/2006 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007, se od ledna 2007 zvyšuje na 1547 Kč a podle vládního nařízení č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, se od ledna 2008 zvyšuje na 1625 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce prostřednictvím telefaxu odvolání k žalované; toto podání žalovaná vyhodnotila jako žalobu proti svému rozhodnutí a jako takovou ji postoupila ke Krajskému soudu v Ostravě. V žalobě pak žalobce vyjádřil svůj nesouhlas s výší starobního důchodu, jak ji vypočetla žalovaná.

Krajský soud usnesením ze dne 29. 10. 2008, č. j. 19 Cad 98/2008 - 5, žalobu v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“) odmítl, neboť dospěl k závěru, že žalobu v žalobcem předložené formě nelze projednat, jelikož nesplňuje zákonné náležitosti ve smyslu § 71 s. ř. s., neboť podání žalobce bylo učiněno ve formě faxu a nebylo do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu. K takovému podání nelze dle krajského soudu přihlížet a v řízení proto nebylo možno pokračovat.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 17. 11. 2008 kasační stížnost, již označil jako odvolání. V kasační stížnosti stěžovatel namítá, že usnesení krajského soudu je nelidské a hluboce nespravedlivé, jelikož odmítnutí jeho žaloby bylo zapříčiněno nesprávnými informacemi, jež získal od žalované. Tyto informace byly důvodem, proč žalobu odeslal pouze ve formě faxu a nedoplnil její originál v písemné podobě, neboť mu bylo zaměstnankyní žalované sděleno, že je to takto dostatečné.

Stěžovatelovo podání ze dne 17. 11. 2008 nesplňovalo náležitosti, které vyžaduje ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s., a to především vysvětlení důvodů, proč stěžovatel napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje. Rovněž nebyla splněna podmínka povinného zastoupení stěžovatele advokátem stanovená v § 105 odst. 2 s. ř. s. Z tohoto důvodu krajský soud stěžovatele usnesením ze dne 18. 5. 2009, č. j. 19 Cad 98/2008 - 16, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil svou kasační stížnost tak, že doloží do spisu plnou moc udělenou advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a doplní údaj o tom, kdy byl napadený rozsudek doručen, v jakém rozsahu rozsudek napadá a důvody, pro které tak činí. Krajský soud stěžovatele rovněž upozornil, že nebude-li plná moc doložena a doplněny důvody kasační stížnosti a rozsah napadení rozsudku, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto.

Na výzvu krajského soudu stěžovatel podáním, jež bylo soudu doručeno dne 30. 6. 2009, doplnil svoji kasační stížnost tak, že označil napadené rozhodnutí krajského soudu za neplatné z důvodu nesprávně uvedeného příjmení žalobce v usnesení. V doplnění se stěžovatel dále podivuje na tím, že mu, vzhledem ke skutečnosti, že řízení ve věcech důchodového pojištění jsou ze zákona osvobozena od soudního poplatku, nebyl automaticky ustanoven zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v návaznosti na doplnění kasační stížnosti vydal dne 2. 7. 2009 opravné usnesení č. j. 19 Cad 98/2008 - 26, v němž uvedl správné příjmení žalobce. Poté krajský soud předal kasační stížnost spolu se spisem Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 16. 2. 2010 znovu vyzval žalobce, aby doplnil svoji kasační stížnost, především, aby do jednoho měsíce od obdržení přípisu doložil soudu plnou moc advokáta, který ho bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, a aby tento advokát doplnil kasační stížnost tak, aby obsahovala zákonem požadované náležitosti kasační stížnosti. V přípisu byl stěžovatel také upozorněn, že může požádat soud o ustanovení advokáta a že soud stěžovateli advokáta ustanoví, pokud to odůvodňují poměry stěžovatele.

Nejvyšší správní soud se zabýval kasační stížností nejprve z hlediska její přípustnosti. Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), nicméně nesplňuje především jinou podmínku řízení o kasační stížnosti; podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel v tomto řízení zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Odstranění vad tímto způsobem zajistí podle § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, stěžovatel byl vyzván k doplnění své kasační stížnosti, především k doložení plné moci advokáta, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, a byl informován, že v případě nedoložení právního zastoupení, bude jeho kasační stížnost odmítnuta. Právní zastoupení však stěžovatel nedoložil, ani nepožádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru