Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 146/2010 - 377Usnesení NSS ze dne 23.02.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 146/2010 - 377

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 27. 10. 2003, č. X, o nároku na částečný invalidní důchod, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 12. 2010, č. j. 19 Cad 124/2003 - 332, o neustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2010, č. j. 19 Cad 124/2003 - 304,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Ostravě nebyl žalobci ustanoven k jeho žádosti advokát pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2010, č. j. 19 Cad 124/2003 - 304, a to pro nesplnění podmínek podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále též „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu, jež mu bylo doručeno 10. 12. 2010, v zákonné lhůtě kasační stížnost.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Kasační stížnost - podání ze dne 10. 12. 2010, jež bylo předáno k poštovní přepravě 13. 12. 2010 a doručeno krajskému soudu 14. 12. 2010, stěžovatel napsal vlastní rukou, přičemž rukopis je prakticky nečitelný, takže nelze posoudit důvody kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 30. 12. 2010, č. j. 6 Ads 146/2010 - 346, jež bylo stěžovateli doručeno 20. 1. 2011 a tímto dnem nabylo právní moci, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení podání ze dne 10. 12. 2010 ve věci kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 19 Cad 124/2003 - 332 ze dne 2. 10. 2010 podal v čitelné podobě - tj. napsáno na psacím stroji, na počítači, případně tiskacími písmeny. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesení odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě, a ani později, na výzvu soudu nereagoval a neodstranil vady podání.

Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. února 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru