Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 144/2010 - 50Usnesení NSS ze dne 26.01.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcZájmová a profesní samospráva

přidejte vlastní popisek

6 Ads 144/2010 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 30 A 28/2010 - 6 ze dne 21. 4. 2010,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Brně bylo rozhodnuto v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované České advokátní komory ze dne 3. 3. 2010, č. j. 445/10, kterým byla žalobci určena advokátka JUDr. Jana Borská podle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, o postoupení věci Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) byl řádně poučen, že proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost do dvou týdnu po jeho doručení. Na usnesení, jež bylo stěžovateli doručeno 4. 5. 2010, reagoval stěžovatel včasným podáním z 17. 5. 2010, které podle obsahu lze považovat za kasační stížnost, byť stěžovatel uvádí, že podle jeho názoru je kasační stížnost proti usnesení o postoupení věci místně příslušnému soudu nepřípustná, neboť se podle mínění stěžovatele jedná o rozhodnutí, jímž se pouze upravuje řízení.

Krajský soud v Brně správně vyzval stěžovatele usnesením ze dne 25. 5. 2010, č. j. 30 A 28/2010 - 13, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení této výzvy doplnil podání - kasační stížnost z 17. 5. 2010 a označil účastníky řízení o kasační stížnosti a rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, a uvedl, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, uvedl důvody kasační stížnosti a čeho se domáhá - bod I. výroku. Dále byl stěžovatel vyzván v bodě II. výroku, aby v téže lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 30 A 28/2010 - 6 ze dne 21. 4. 2010 ve smyslu požadavku ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., a v bodě III. byl vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost. Stěžovatel, jemuž byla výzva doručena 3. 6. 2010, byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto.

Stěžovatel, jemuž byla výzva doručena 3. 6. 2010, reagoval podáním ze dne 5. 6. 2010, v němž k výzvě soudu, aby uvedl, z jakého důvodu je kasační stížnost podávána, výslovně uvedl: “2. a 3. odst.“. Ke sdělení, čeho se stěžovatel domáhá, výslovně pak uvádí: “1. odst. , poslední věta, 4. odst. “.

Pokud jde o výzvu k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování stěžovatele ve věci podané kasační stížnosti, stěžovatel uvedl: “v návrhu 4. odst. (3.souvětí).“. Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovateli byl krajským soudem usnesením ze dne 15. 7. 2010, č. j. 30 A 28/2010 - 22, ustanoven zástupcem pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Petr Vaněk, advokát, se sídlem U Černé věže 304/9, České Budějovice. Usnesením ze dne 20. 8. 2010, č. j. 30 A 28/2010 - 35, byl ustanovený advokát zproštěn zastupování stěžovatele a zástupcem byl ustanoven JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, advokát, se sídlem Česká 43, České Budějovice. Ke své žádosti byl tento ustanovený advokát zproštěn zastupování usnesením krajského soudu ze dne 11. 10. 2010, č. j. 30 A 28/2010 - 42. Stěžovatel ve svém podání z 9. 9. 2010 považuje všechny advokáty v ČR za podjaté, neboť se podle něho nacházejí ve střetu zájmů s žalovanou. Snaha krajského soudu ustanovit stěžovateli zástupce, přestože o jeho ustanovení stěžovatel nežádal, vzhledem k výše uvedenému přišla vniveč, výsledným efektem je, že stěžovatel není zastoupen advokátem.

Stěžovatel k výzvě soudu neodstranil vady podání a nepředložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Neodstranění vad podání a nedostatek povinného zastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru