Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 134/2008 - 25Usnesení NSS ze dne 22.01.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníOkresní správa sociálního zabezpečení Prostějov
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 134/2008 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: M. K., proti žalované: Okresní správa sociálního zabezpečení Prostějov, se sídlem Plumlovská 36, Prostějov, proti blíže neučenému rozhodnutí žalované ze dne 4. 6. 2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 7. 2008, č. j. 33 Cad 104/2008 - 8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) svou kasační stížností napadá usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 33 Cad 104/2008 - 8 ze dne 22. 7. 2008, kterým byla odmítnuta jeho podání označené jako „odvolání“ proti blíže neoznačenému oznámení žalované.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručeno dne 5. 8. 2008. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost byla stěžovatelem podána dne 19. 8. 2008. Protože stěžovatel nebyl při podání kasační stížnosti zastoupen advokátem, krajský soud dne 22. 9. 2008 stěžovatele usnesením č. j. 33 Cad 104/2008 - 15 vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a svou kasační stížnost prostřednictvím zvoleného advokáta doplnil. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 1. 10. 2008. Stěžovatel do dnešního dne nedostatek spočívající v absenci zastoupení advokátem neodstranil.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, krajský soud vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti usnesením ze dne 22. 9. 2008, které bylo prokazatelně doručeno dne 1. 10. 2008. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 2. 10. 2008. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.) Lhůta měla tedy končit dne 3. 11. 2008. Stěžovatel do tohoto data a ani později kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil, tedy nepředložil plnou moc zvoleného advokáta a neuvedl jeho prostřednictvím další zákonné náležitosti.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení krajského soudu odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písmo a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2009

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru