Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 128/2006Usnesení NSS ze dne 11.07.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

4 Azs 10/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ads 128/2006 - 105

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: D. M., zastoupena JUDr. Miloslavem Havlenou, advokátem, se sídlem J. P. Koubka 81, Blatná, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 8. 2005, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 7. 2006, č. j. 2 Cad 115/2005 - 63,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému advokátu JUDr. Miloslavu Havlenovi se přiznává odměna za zastupování v částce 1904 Kč; odměna bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) svou kasační stížností napadá výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž byla zamítnuta její žaloba proti výše označenému rozhodnutí žalované, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatelky o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatelka byla pro řízení o žalobě zastoupena ustanoveným advokátem JUDr. Miloslavem Havlenou. Tomu bylo napadené rozhodnutí doručeno v pátek 11. 8. 2006. Blanketní kasační stížnost proti napadenému rozhodnutí podal JUDr. Miloslav Havlena k poštovní přepravě v pondělí 28. 8. 2006. Usnesením krajského soudu ze dne 31. 8. 2006, č. j. 2 Cad 115/2005 - 78, byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnila kasační stížnost o důvody kasační stížnosti a doložila právní zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti. Přípisem podaným k poštovní přepravě dne 2. 10. 2006 požádala stěžovatelka o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením krajského soudu ze dne 23. 10. 2006, č. j. 2 Cad 115/2005 - 87, byl stěžovatelce pro řízení o kasační stížnosti ustanoven právním zástupcem advokát JUDr. Miloslav Havlena a stěžovatelka byla vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnila

č. j. 6 Ads 128/2006 - 106

kasační stížnost o důvody, pro které napadá shora uvedený rozsudek krajského soudu. To stěžovatelka učinila prostřednictvím svého ustanoveného zástupce dne 21. 11. 2006.

Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní; dále jen „s. ř. s.“), nicméně kasační stížnost nepodala včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje, přičemž zmeškání lhůty nelze prominout. Napadené rozhodnutí krajského soudu obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, jakož i o místu, kde je třeba kasační stížnost podat.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odstavce 2 téhož ustanovení lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Podle ustanovení § 40 odst. 4 téhož zákona je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, stěžovatelce byl pro řízení před krajským soudem ustanoven zástupcem advokát JUDr. Miloslav Havlena. Ve shodě sustanovením § 42 odst. 2 s. ř. s. bylo napadené rozhodnutí doručeno pouze ustanovenému právnímu zástupci stěžovatelky, a to v pátek 11. 8. 2006. Na účinné doručení nemůže mít vliv skutečnost, že stěžovatelka mohla obdržet napadené rozhodnutí od svého právního zástupce eventuelně až po tomto datu. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v sobotu 12. 8. 2006 a skončila v pátek 25. 8. 2006. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až v pondělí 28. 8. 2006 a byla tedy podána opožděně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděně podanou, aniž by se mohl zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti – nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Ustanovenému advokátu byla přiznána odměna za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení a písemné podání ve věci samé) a příslušný paušál jako náhrada hotových výdajů, a to podle § 7, § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 písm. b) a d) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 276/2006 Sb. Tarifní hodnota ve věcech důchodového pojištění činí 1000 Kč, sazba odměny z této tarifní hodnoty činí 500 Kč, paušál činí 300 Kč; za dva úkony pak náleží celková odměna 1600 Kč, daň z přidané hodnoty 19 % 304 Kč, celkem k úhradě 1904 Kč. Odměna bude k rukám advokáta poukázaná z účtu podepsaného soudu ve lhůtě stanovené ve výroku sub. III. tohoto rozhodnutí. Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že vyhl. č. 484/2000 Sb., podle níž ustanovený advokát požadoval odměnu, se ve správním soudnictví nepoužije.

č. j. 6 Ads 128/2006 - 107

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru