Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 126/2006Usnesení NSS ze dne 20.12.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc
Prejudikatura

3 Ads 37/2004


přidejte vlastní popisek

6 Ads 126/2006 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 8. 2006, č. j. KUOK 86614/2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 11. 2006, č. j. 38 Cad 27/2006 – 8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného blíže označeným v záhlaví tohoto usnesení bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu ze dne 19. 7. 2006, č. j. 2006/10172/SP – MUZB, ve věci dávky sociální péče. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 11. 2006, č. j. 38 Cad 27/2006 – 8, bylo rozhodnuto o přerušení řízení s odůvodněním, že krajskému soudu je z jeho úřední činnosti známo, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení ve věci způsobilosti žalobce k právním úkonům, které doposud nebylo ukončeno. Vzhledem k tomu, že probíhá řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování krajského soudu (jedná se o procesní způsobilost žalobce), rozhodl soud o přerušení řízení.

Žalobce podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Uvádí v ní, že rozhodnutí bylo vydáno soudcem, jehož činnost je neslučitelná se životem, žádá ustanovení advokáta JUDr. Sokola a podává trestní oznámení. Kasační stížnost podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c), d) s. ř. s. V kasační stížnosti dále žádá, aby soudkyni JUDr. B. D. byl zabaven veškerý majetek.

Usnesení o přerušení řízení je rozhodnutím svou povahou dočasným (srov. usnesení Nejvyššího správního publ. pod č. 737/2006 Sb. NSS). Soudní řád správní v § 104 odst. 3 písm. c) stanoví, že proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná. Za této situace nemělo žádný procesní význam rozhodovat o žádosti žalobce v kasační

č. j. 6 Ads 126/2006 - 22

stížnosti o ustanovení advokáta a je bez procesního významu rozhodovat o odkladném účinku kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace Nejvyšší správní soud nepřihlédl k požadavku žalobce ze dne 14. 12. 2006, aby tento soud nařídil v jeho věci jednání. Ostatně tuto povinnost soud nemá ani při meritorním přezkumu rozhodnutí krajského soudu (srov. ust. § 109 odst. 1 s. ř. s., podle něhož Nejvyšší správní soud rozhoduje o kasační stížnosti zpravidla bez jednání).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Podle § 48 odst. 4 s. ř. s. po odpadnutí překážky řízení předseda senátu i bez návrhu usnesením vysloví, že se v řízení pokračuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2006

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru