Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 122/2006Usnesení NSS ze dne 07.03.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ads 122/2006 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně I. Š., zastoupené JUDr. Václavem Erbanem, advokátem, se sídlem Sokolská 21, Ostrava, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 19 Cad 118/2005 - 23 ze dne 14. 3. 2006,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně, JUDr. Václavu Erbanovi, se odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 19 Cad 118/2005 - 23 ze dne 14. 3. 2006, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalované ze dne 13. 10. 2005, č. X, kterým byl stěžovatelce odňat plný invalidní důchod.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl dne 23. 3. 2006 doručen zástupci stěžovatelky, kterým byl pro řízení u krajského soudu pan P. Š. Dále ze spisu vyplývá, že stěžovatelka dne 4. 4. 2006 podala u Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost. V ní pouze uvedla, proti jakému rozhodnutí směřuje, a požádala o ustanovení zástupce pro odůvodnění kasační stížnosti a pro zastupování v kasačním řízení. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 7. 2006, č. j. 19 Cad 118/2005 - 43, byl zástupcem stěžovatelky ustanoven JUDr. Václav Erban, advokát. Dne 21. 8. 2006 bylo ustanovenému zástupci stěžovatelky doručeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 8. 2006, č. j. 19 Cad 118/2005 - 47, kterým byl vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce odstranil vady kasační stížnosti, neboť tato neobsahovala náležitosti požadované dle ustanovení § 106 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Na tuto výzvu však zástupce stěžovatelky nereagoval.

Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.). Kasační stížnost nicméně neobsahuje náležitosti požadované ustanovením § 106 s. ř. s. a nebyla ve stanovené lhůtě doplněna.

č. j. 6 Ads 122/2006 - 56

Kasační stížnost musí kromě obecných náležitostí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí napadeno a údaj o tom, kdy bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno (§ 106 odst. 1 s. ř. s.). Nedostatek podmínky řízení v podobě absence náležitostí kasační stížnosti je nedostatkem odstranitelným. Nemá -li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 s. ř. s.). O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Ostravě vyzval zástupce stěžovatelky k doplnění kasační stížnosti dne 16. 8. 2006, výzva byla doručena dne 21. 8. 2006. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 22. 8. 2006. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta pro doplnění kasační stížnosti tedy skončila dne 21. 9. 2006. Zástupce stěžovatelky do tohoto data kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly nedostatky odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl vůbec věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti – nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Stěžovatelce byl pro řízení o kasační stížnosti usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 19 Cad 118/2005 - 43 ze dne 7. 7. 2006 ustanoven zástupcem advokát JUDr. Václav Erban. Dne 6. 2. 2007 Nejvyšší správní soud ustanoveného zástupce stěžovatelky vyzval, aby soudu sdělil, jaké úkony právní služby učinil po svém ustanovení. Tato výzva mu byla doručena dne 14. 2. 2007. Vzhledem k tomu, že ustanovený zástupce na výzvu Nejvyššího správního soudu nereagoval, vyšel Nejvyšší správní soud při rozhodování o přiznání výše odměny a náhrady hotových výdajů ze skutečností zřejmých ze spisu. Z toho pak vyplývá, že ustanovený zástupce nijak nedoplnil kasační stížnost podanou stěžovatelkou ještě před jeho ustanovením. V soudním spise je pouze doklad o tom, že nahlédl do spisu. Tento úkon však nelze považovat za úkon právní služby ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, proto Nejvyšší správní soud ustanovenému zástupci odměnu za zastupování ani náhradu hotových výdajů nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. března 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu


č. j. 6 Ads 122/2006 - 57

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru