Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 120/2008 - 40Usnesení NSS ze dne 18.12.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 120/2008 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: J. A., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 2. 2008, č. 570 805 2042, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2008, č. j. 20 Cad 35/2008 - 12,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením odmítl Krajský soud v Ostravě žalobu proti správnímu aktu České správy sociálního zabezpečení ze dne 18. 2. 2008, č. X, ve věci nároku na starobní důchod v 55 letech věku.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost. Usnesením č. j. 20 Cad 35/2008 - 23 ze dne 29. 7. 2008 byl žalobce vyzván, aby doplnil podání a doložil plnou moc udělenou advokátovi. Na tuto výzvu žalobce reagoval nepříliš srozumitelným podáním, ze kterého vyplynula zejména nedostatečnost prostředků žalobce. Soud tedy vyzval stěžovatele k vyplnění Potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech za účelem ustanovení advokáta žalobci soudem. Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval zasláním vyplněného formuláře, ale pouze krátkým sdělením o neporozumění tiskopisu. Soud následně zaslal stěžovateli dopis, ve kterém osvětluje situaci a vyzývá stěžovatele k upřesnění, zda se v případě jeho podání jednalo vůbec o kasační stížnost. Stěžovatel na tuto výzvu a vysvětlení nijak nereagoval.

Protože i tato výzva a vysvětlení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 2008 zůstala ze strany stěžovatele bez odezvy, byl spis v souladu s § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o podané kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud o věci uvážil následovně: Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. V posuzované věci vystupoval stěžovatel v řízení před správním orgánem i v přezkumném řízení soudním jako osoba bez zákonem předepsaného právnického vzdělání, a proto musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Protože však přes opakované výzvy a vysvětlení neodstranil nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, neboť nedoložil plnou moc, osvědčující zastoupení advokátem, a pro uvedený nedostatek podmínky řízení nelze v řízení pokračovat, musel Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout, aniž by se dále mohl zabývat dalšími náležitostmi kasační stížnosti. Stěžovatel se k věci vyjádřil ještě podáním adresovaným zdejšímu soudu (doručeným dne 4. 12. 2008), které se ovšem týká spíše znovuvysvětlení jeho situace a jeho požadavku ve věci samé. Toto vysvětlení nereaguje nijak na výše uvedený procesní nedostatek. Z uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší správní soud, jak je rozhodnuto ve výroku.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru