Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 119/2010 - 281Usnesení NSS ze dne 19.01.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ads 119/2010 - 281

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: Š. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 11. 2008, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2009, č. j. 21 Cad 188/2008 - 38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozsudkem rozhodl tak, že zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalované, kterým jí byl odňat plný invalidní důchod, neboť z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 35 %.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně kasační stížnost a požádala soud o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud svým usnesením ze dne 16. 12. 2009, č. j. 21 Cad 188/2008 - 59, rozhodl tak, že žalobkyni pro řízení o kasační stížnosti neustanovil zástupce z řad advokátů. Toto své rozhodnutí krajský soud odůvodnil s odkazem na § 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s.“), tím, že žalobkyně nemůže být osvobozena od soudních poplatků, tedy jí ani nemůže být ustanoven advokát, neboť její majetkové poměry, které uvedla v potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, tomu neodpovídají. Proti tomuto usnesení krajského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost. Nejvyšší správní soud svým rozsudkem, č. j. 6 Ads 7/2010 - 204 ze dne 20. 5. 2010, kasační stížnost zamítl s tím, že stěžovatelka nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, tedy ani pro ustanovení zástupce. Dále Nejvyšší správní soud poučil stěžovatelku, že v případě, že v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu ve věci samé nedoloží, že je zastoupena advokátem, bude její kasační stížnost pro nesplnění zákonem stanovených podmínek řízení odmítnuta.

Stěžovatelka však přes poučení Nejvyššího správního soudu a přes následnou výzvu krajského soudu v řízení o kasační stížnosti proti napadenému rozsudku nedoložila zákonem předepsané zastoupení advokátem. Stěžovatelka rovněž netvrdila ani nedoložila, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 105 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost má vady, které brání jejímu projednání. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelky proti usnesení krajského soudu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť přes výzvu soudu nebyly nedostatky kasační stížnosti odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Chybějící náležitost, a to nedostatek zastoupení advokátem, brání v pokračování řízení, proto Nejvyšší správní soud shledává kasační stížnost jako nepřípustnou a z toho důvodu mu nezbývá než ji odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru