Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 114/2006Usnesení NSS ze dne 17.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - ostatní
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ads 114/2006 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: V. Č., zastoupen opatrovnicí Mgr. P. L., asistentkou Nejvyššího správního soudu, Moravské náměstí 6, Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 8. 3. 2006, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 6. 2006, č. j. 33 Cad 54/2006 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) svou kasační stížností napadá usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 33 Cad 54/2006 - 18 ze dne 20. 6. 2006, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti výše označenému rozhodnutí žalované. V přípisu ze dne 7. 7. 2006 žalobce požádal Krajský soud v Brně, aby mu pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce z řad advokátů, a to bezplatně. Krajský soud v Brně tuto žádost dne 21. 9. 2006 usnesením č. j. 33 Cad 54/2006 - 28 v rámci provádění úkonů podle § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zamítl a kasační stížnost postoupil Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud v rámci procesních úkonů před meritorním projednáním kasační stížnosti zjistil, že se stěžovatel na jím udané adrese nezdržuje (pokusy o doručení na adresu: K. 15, B., dále u. M., P. 1, B., i H. 165/5, B., byly neúspěšné) a na základě výsledků dotazů, které Nejvyšší správní soud směřoval na nejrůznější orgány veřejné správy (Vězeňská služba České republiky, Magistrát města Brna, Úřad práce Brno - město), dospěl k závěru, že současný pobyt stěžovatele není znám. Proto Nejvyšší správní soud stěžovateli usnesením ze dne 29. 8. 2007, č. j. 6 Ads 114/2006 - 52a ustanovil podle ustanovení § 64 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatrovnici z důvodu neznámého pobytu. Učinil tak i proto, že stěžovatel soudu nesdělil adresu, na kterou by mu bylo možno doručit, přičemž od podání krajského soudu uplynula doba 15 měsíců.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu

č. j. 6 Ads 114/2006 - 61

vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Nejvyšší správní soud s ohledem na skutečnost, že stěžovatel nebyl zastoupen, usnesením ze dne 19. 9. 2007, č. j. 6 Ads 114/2006 - 54 vyzval ustanovenou opatrovnici stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení odstranila nedostatek stěžovatelem podané kasační stížnosti, a to tak, že předloží plnou moc advokáta, který bude stěžovatele v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Toto usnesení bylo opatrovnici doručeno dne 11. 10. 2007. Opatrovnice pak dne 15. 10. 2007 Nejvyššímu správnímu soudu přípisem sdělila, že jako ustanovený opatrovník stěžovatele není schopna uvedené výzvě k odstranění nedostatků vyhovět, neboť není v jejích silách pro toto řízení advokáta obstarat.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud konstatuje, že nedostatek právního zastoupení stěžovatele nebyl i přes výzvu soudu odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. října 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru