Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 111/2017 - 24Usnesení NSS ze dne 07.06.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 111/2017 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: M. K., zast. Mgr. Petrem Miketou, advokátem, se sídlem Jaklovecká 18, Slezská Ostrava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 2. 2016, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 3. 2017, č. j. 20 Ad 26/2016 – 47,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně Mgr. Petru Miketovi, advokátovi, se sídlem Jaklovecká 18, Slezská Ostrava, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 1.573 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím ze dne 19. 2. 2016 č. j. X (dále též „napadené rozhodnutí“), žalovaná zamítla námitky žalobkyně a potvrdila usnesení ze dne 9. 12. 2015, kterým bylo zastaveno řízení o žádosti žalobkyně o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Krajský soud v Ostravě žalobu ze dne 2. 5. 2016 proti napadenému rozhodnutí rozsudkem ze dne 1. 3. 2017, č. j. 20 Ad 26/2016 – 47, zamítl.

[2] Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 3. 2017, č. j. 20 Ad 26/2016 – 47, podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost ze dne 31. 3. 2017. Usnesením ze dne 12. 4. 2017, č. j. 6 Ads 111/2017 – 18, Nejvyšší správní soud stěžovatelce ustanovil Mgr. Petra Miketu, advokáta, jako jejího zástupce. Podáním ze dne 31. 5. 2017 stěžovatelka vzala svou kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 3. 2017, č. j. 20 Ad 26/2016 – 47, zpět.

[3] Podle ustanovení § 47 písm. a), věta první, zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatelka, jejíž procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti projevila svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval. Protože stěžovatelka vzala svou kasační stížnost ze dne 31. 3. 2017 proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 3. 2017, č. j. 20 Ad 26/2016 – 47, zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. přiměřeně použitého dle ustanovení § 120 s. ř. s.

[4] Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení (v tomto případě řízení o kasační stížnosti) zastaveno.

[5] Nejvyšší správní soud dále ustanovenému zástupci Mgr. Petru Miketovi, advokátovi, se sídlem Jaklovecká 18, Slezská Ostrava, přiznal odměnu za zastupování (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Náklady řízení spočívají v odměně za 1 úkon právní služby (první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem), celkem v částce 1.000 Kč [§ 9 odst. 2, § 11 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů) a z náhrady hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), celkem tedy 1.300 Kč. Ustanovený zástupce je plátcem DPH, a proto se částka zvyšuje o příslušnou daňovou sazbu, celkem tedy na 1.573 Kč. Přiznaná odměna bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. června 2017

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru