Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 108/2009 - 47Rozsudek NSS ze dne 26.08.2009

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Státní sociální podpora

přidejte vlastní popisek

6 Ads 108/2009 - 47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. KÚOK/15998/2008/OSV - SP/481/SSP - 20, č. j. KUOK 17830/2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 5. 2009, č. j. 38 Cad 4/2008 - 29,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 5. 2009, č. j. 38 Cad 4/2008 - 29, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Ostravě žalobu proti rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Olomouckého kraje sp. zn. KÚOK/15998/2008/OSV - SP/481/SSP - 20, ze dne 21. 2. 2008, č. j. KUOK 17830/2008, o přiznání dávky sociální péče - příspěvek na bydlení, a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o uvedené žalobě.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 5. 2009, č. j. 38 Cad 4/2008 - 29, žalobci neustanovil zástupce z řad advokátů. S odkazem na ustanovení § 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), dospěl k závěru, že žalobce, který k výzvě soudu pravdivě nedoložil své osobní, majetkové a výdělkové poměry, neprokázal tak, že splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, a proto soud žalobci advokáta neustanovil.

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Důvody kasační stížnosti stěžovatel nespecifikuje, z obsahu podání však vyplývá, že je uplatněn důvod podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Stěžovatel namítá, že napadené rozhodnutí je vydáno osobou nezpůsobilou pro právní úkony, bez právnického vzdělání, a která není soudce, a bylo tedy podle názoru stěžovatele vydáno v rozporu s Ústavou České republiky. Dále stěžovatel odkazuje na některá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a žádá, aby mu byl ustanoven zástupcem „jeho“ advokát Mgr. František Drlík.

Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti nebylo podáno.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti, přičemž zjistil, že je podána osobou oprávněnou a je proti označenému usnesení přípustná za podmínek ustanovení § 102 a § 104 s. ř. s. Přestože v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu musí být stěžovatel, který sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, vyžadované podle zvláštních zákonů pro výkon advokacie, zastoupen advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s., Nejvyšší správní soud již opakovaně judikoval, že v řízení, v němž kasační stížnost směřuje proti usnesení krajského soudu o zamítnutí žádosti na ustanovení zástupcem, není třeba splnění této podmínky již z povahy věci vyžadovat.

Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí krajského soudu přezkoumal v souladu s ust. § 109 odst. 2, 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil ve své kasační stížnosti. Z obsahu kasační stížnosti lze zjistit, že se stěžovatel dovolává důvodu kasační stížnosti uvedeného v § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., tedy tvrzené zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že soud byl nesprávně obsazen, neboť rozhodovala osoba, jež není soudcem. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost je důvodná.

O kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usoudil následovně:

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě vyplývá, že tento soud přípisem ze dne 24. 3. 2009 řádně stěžovatele vyzval k doložení jeho majetkových poměrů s tím, aby předložil řádně vyplněné a podepsané „Potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“, a to ve lhůtě 5 dnů od doručení této výzvy. Stěžovatel k výzvě soudu zaslal vyplněné „potvrzení“ ze dne 27. 4. 2009, ve kterém všechny údaje ohledně příjmů z pracovního (obdobného) poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, z hmotného a sociálního zabezpečení a další příjmy, ponechal nevyplněné. Jediné, co stěžovatel vyplnil, byl údaj o osobním majetku, kde uvedl, že je spoluvlastníkem rodinného domku. V údaji o výdělkových a majetkových poměrech manželky, s níž žije ve společné domácnosti, pak stěžovatel pouze uvedl, že je spoluvlastnicí rodinného domku.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 5. 2009, č. j. 38 Cad 4/2008 - 29, žalobci neustanovil zástupce z řad advokátů s odkazem na ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. V dané věci krajský soud rozhodl soudní tajemnicí Marií Navláčilovou.

Podle § 27 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, mohou soudní tajemníci do 31. 12. 2013 provádět úkony soudu, které podle zákona mohou provádět vyšší soudní úředníci, a to v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 6 odst. 2 a 3 citované vyhlášky, podle kterého předseda senátu může pověřit soudní čekatele a soudní tajemníky, aby ve věcech projednávaných v občanském soudním řízení a ve správním soudnictví samostatně vykonávali taxativně vyjmenované jednoduché úkony příslušející podle zákonů o soudním řízení předsedovi senátu (samosoudci), neopravňují soudní tajemnici, aby rozhodla o žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Námitka stěžovatele, že napadené rozhodnutí bylo vydáno soudem, jenž byl nesprávně obsazen, a z tohoto důvodu je nutno rozhodnutí zrušit, byla Nejvyšším správním soudem shledána důvodnou.

Kasační důvod byl tedy prokázán, a proto Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 5. 2009, č. j. 38 Cad 4/2008 - 29, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, ve kterém krajský soud rozhodne o žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů. Uvedeným právním názorem je krajský soud podle § 110 odst. 3 s. ř. s. vázán.

V novém rozhodnutí ve věci Krajský soud v Ostravě rozhodne i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti podle § 110 odst. 2 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru