Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 106/2007Usnesení NSS ze dne 12.09.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ads 106/2007 - 176

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: J. Š. ml., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 25. 6. 2004, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 5. 2007, č. j. 32 Cad 61/2004 - 152,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen "stěžovatel") svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 32 Cad 61/2004 -152, ze dne 10. 5. 2007, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti výše označenému rozhodnutí žalované, jímž žalovaná zamítla stěžovatelovu žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 31. 5. 2007. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost byla stěžovatelem osobně podána dne 14. 6. 2007 na Krajském soudu v Hradci Králové. S ohledem na to, že stěžovatelova kasační stížnost neobsahovala zákonem předvídané náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a rovněž přihlížeje k tomu, že stěžovatel nebyl při podání kasační stížnosti zastoupen advokátem ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., krajský soud usnesením č. j. 32 Cad 61/2004 - 162, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložil plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a doplnil kasační stížnost o její náležitosti. Na tuto výzvu stěžovatel reagoval přípisem ze dne 2. 8. 2007, v němž odkázal na svou předchozí korespondenci s krajským soudem, která vyjadřovala jeho přesvědčení, že až do vyřešení jeho stížností na advokáty a trestních oznámení nemá důvěru jak v advokacii, tak justici. Stěžovatel poukázal na to, že orgány činné v trestním řízení dosud uspokojivě neuzavřely stěžovatelovo trestní oznámení mířící na konkrétního advokáta, personál České advokátní komory a senát Ústavního soudu. Je tak podle názoru stěžovatele logické, že si nemůže zajistit právní zastoupení pro narušení důvěry v advokacii.

č. j. 6 Ads 106/2007 - 177

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen "s. ř. s."), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Hradci Králové vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti dne 26. 6. 2007, usnesení bylo doručeno dne 4. 7. 2007. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 5. 7. 2007. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.) Lhůta měla tedy končit dne 6. 8. 2007. Stěžovatel do tohoto data kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil, tedy nepředložil plnou moc zvoleného advokáta a nedoplnil ani další náležitosti, pouze výše zmíněným přípisem soudu sdělil, že výzvě vyhovět nehodlá.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písmo a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu


č. j. 6 Ads 106/2007 - 178

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru