Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 103/2006 - 131Usnesení NSS ze dne 04.06.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

6 Ads 103/2006 - 131

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, o žalobě o náhradu majetkové a nemajetkové újmy, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 1. 2006, č. j. 1 Cad 99/2005 - 8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal u Městského soudu v Praze dne 23. 6. 2005 žalobu, jíž se domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. 6. 2005, č. j. 2005/7303/15902, a zároveň požadoval náhradu majetkové a nemajetkové újmy dle občanského zákoníku. Městský soud v Praze vyloučil toto stěžovatelovo podání k samostatnému projednání a usnesením ze dne 3 1. 2006, č. j. 1 Cad 99/2005 - 8, žalobu o náhradu majetkové a nemajetkové újmy dle § 46 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), odmítl, neboť se stěžovatel žalobou domáhal rozhodnutí sporu, o kterém je příslušný jednat a rozhodovat soud v občanském soudním řízení ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Soud stěžovatele poučil, že do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozhodnutí může v této věci podat žalobu u místně příslušného okresního soudu.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel kasační stížnost a zároveň podáním ze dne 26. 1. 2006 požádal o ustanovení advokáta zástupcem pro kasační řízení. Městský soud přezkoumal, zda majetkové poměry stěžovatele odůvodňují osvobození od soudních poplatků a zjistil, že stěžovatel nemá žádných příjmů, ovšem výplata částečného invalidního důchodu mu byla zastavena z důvodu, že se nepodrobil vyšetření zdravotního stavu. Na možnost zastavení výplaty částečného invalidního důchodu v případě, že se nepodrobí lékařskému vyšetření zdravotního stavu, byl upozorněn. Městský soud proto shledal, že u stěžovatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, jelikož se vlastní vinou dostal do situace, kdy mu byla zastavena výplata částečného invalidního důchodu, a navíc je spoluvlastníkem nemovitosti. Usnesením ze dne 24. 3. 2006, č. j. 1 Cad 99/2005 - 25, městský soud stěžovatelův návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2008, č. j. 6 Ads 104/2006 - 102, podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítnuta.

Přípisem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2008 byl stěžovatel poučen o složení senátu, který bude ve věci pod sp. zn. 6 Ads 103/2006 jednat a rozhodovat, jakož i o nutnosti doložit ve lhůtě jednoho týdne od doručení této výzvy plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o této kasační stížnosti, jinak bude Nejvyšší správní soud nucen kasační stížnosti pro nedostatek podmínek řízení odmítnout. Přípis byl stěžovateli doručen dne 26. 5. 2008. Stěžovatel na výzvu k doložení plné moci zaslal Nejvyššímu správnímu soudu přípis ze dne 30. 5. 2008, v němž pouze zdejšímu soudu sdělil, že ve věci č. j. 6 Ads 103/2006 - 121 nebyl povinně zastoupen svým advokátem, plnou moc nedoložil a dále se již k věci nevyjádřil.

Nejvyšší správní soud nemohl o věci jednat a kasační stížnost odmítl z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu soudu k doložení zastoupení advokátem i přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem, případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele, je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. června 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru