Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 1/2007Usnesení NSS ze dne 22.03.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 1/2007 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: P. V., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 28 Cad 39/2006 - 24 ze dne 16. 8. 2006,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové byla zamítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 3. 2006, č. X; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, jenž mu byl doručen dne 26. 8. 2006, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána na poštu k přepravě 29. 8. 2006 a doručena krajskému soudu 30. 8. 2006.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 10. 2006, č. j. 28 Cad 39/2006 – 32, byl stěžovatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a prostřednictvím svého zástupce doplnil údaj o tom, kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno, v jakém rozsahu rozsudek napadá a uvedl důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Současně byl rovněž poučen ve smyslu platné právní úpravy o možnosti požádat o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

Uvedená výzva byla stěžovateli doručena 8. 11. 2006; ve stanovené lhůtě, a ani později, však na ni nereagoval, nepředložil plnou moc udělenou advokátovi ani

č. j. 6 Ads 1/2007 - 41

o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem nepožádal.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Hradci Králové po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru