Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 93/2006 - 72Usnesení NSS ze dne 23.08.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 741/2006

přidejte vlastní popisek

5 Azs 93/2006 - 72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: U. G., zast. Mgr. Bohdanou Novákovou, advokátkou se sídlem Pod Terebkou 12, 140 00 Praha 4, proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2006, č. j. 8 Az 48/2004 - 44,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou podanou u Městského soudu v Praze přezkoumání rozhodnutí žalovaného ministerstva ze dne 21.10.2004, č. j. OAM-703/LE-05-07-2004, kterým bylo rozhodnuto tak, že žalobci nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zák. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bylo rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu v platném znění. Městský soud v Praze řízení o žalobě zastavil, neboť žalobce (nyní stěžovatel) vstoupil na území Velké Británie a jeho transfer zpět do České republiky byl proveden dne 6. 6.2005. Poté vstoupil na území Rakouska s transferem do České republiky 10. 11. 2005. Postupoval tak podle § 33 písm. c) zákona o azylu, podle něhož soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu.

Proti tomuto usnesení byla podána včas kasační stížnost, v jejímž rámci stěžovatel uznal, že městský soud postupoval jediným možným způsobem, který zákon o azylu povoluje, ale je zřejmé, že k porušení jeho práv došlo aplikací zákonného ustanovení, které je v rozporu s Listinou základní práv a svobod. Proto se domnívá, že zde nastupuje povinnost Nejvyššího správního soudu postupovat podle čl.95 odst. 2 Ústavy ČR a věc předložit k posouzení Ústavnímu soudu. Navrhuje proto, aby unesení Městského soudu v Praze bylo zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. Právní zastoupení ve věci převzala paní Mgr. Bohdana Nováková, advokátka v Praze na základě plné moci. Podle sdělení Správy uprchlických zařízení MV, Pobytové středisko Z. u B. ze dne 3. 4. 2006 se uvádí, že stěžovatel již není žadatelem o azyl a dne 14. 3. 2006 mu byly předány cestovní doklady, místo jeho dalšího pobytu není známo.

č. j. 5 Azs 93/2006 - 73

Ve svém vyjádření Ministerstvo vnitra se domnívá, že nelze akceptovat tvrzený kasační důvod nezákonnosti usnesení soudu o zastavení řízení pro údajný rozpor s Listinou čl. 36 odst. 1 a 2 zaručující právo na spravedlivý proces.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a řízení zastavil z následujících důvodů.

Podle § 33 písm. b) zák. o azylu (zák. č. 325/1999 Sb. ve znění k 31. 8. 2006) soud zastaví řízení, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (žalobce). Z obsahu soudního spisu je především zřejmé, že stěžovatel již není žadatelem o azyl a byly mu předány cestovní doklady v březnu tohoto roku. Místo jeho dalšího pobytu není známo. Proto Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 33 zák. o azylu a podle § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb. soudní řád správní.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 23. srpna 2006

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru