Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 91/2006Usnesení NSS ze dne 26.06.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 91/2006 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: Z. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2005, č. j. 63 Az 146/2004 – 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 15. 7. 2004, č. j. OAM-2290/VL-10-11-2004. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost o azyl stěžovatele jako zjevně nedůvodnou dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ( dále jen „zákon o azylu“).

Stěžovatel v kasační stížnosti pouze obecně namítal porušení procesních předpisů žalovaným v průběhu azylového řízení. Dále uvedl, že v zemi původu panují takové poměry, ve kterých se nedá žít. Odkázal na Příručku k postupům a kritériím pro určování právního postavení uprchlíků (čl. 53 a 43). Stěžovatel navrhl napadený rozsudek krajského soudu zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení. Současně stěžovatel navrhl, aby byl jeho kasační stížnosti přiznán odkladný účinek a požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci, když v kasační stížnosti sám požádal, aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven. V reakci na tuto žádost doručil krajský soud stěžovateli ke zjištění osobních a majetkových poměrů tiskopis s výzvou k vyplnění a doručení formuláře ve lhůtě 7 dnů tak, aby mohl posoudit důvodnost podané žádosti. Stěžovatel výzvě soudu nevyhověl a proto krajský soud usnesením č. j. 63 Az 146/2004 - 35 stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil.

č. j. 5 Azs 91/2006 - 65

Výše uvedené usnesení napadl stěžovatel včas kasační stížností. Nejvyšší správní soud na základě této přezkoumal napadené usnesení a protože nezjistil žádná pochybení v postupu krajského soudu, kasační stížnost rozsudkem ze dne 24. 2. 2006, č. j. 5 Azs 222/2005 - 50 zamítl.

Dne 27. 3. 2006 vydal krajský soud usnesení č. j. 63 Az 146/2004 - 56, kterým stěžovatele vyzval k odstranění vad kasační stížnosti. Stěžovateli současně uložil, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení usnesení doložil zastoupení advokátem. Zároveň krajský soud stěžovatele poučil o tom, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 31. 3. 2006. Stěžovatel nereagoval ve stanovené lhůtě na výzvu soudu a nedoložil, že byl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není stěžovatel právně zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., přičemž tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba – tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost - odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. června 2006

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru