Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 90/2005Usnesení NSS ze dne 31.03.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

č. j. 5 Azs 90/2005 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: O. T., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně – stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 10. 2004, č. j. 40 Az 20/2004 – 17,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 19. 10. 2004, č. j. 40 Az 20/2004 – 17 Krajský soud v Ústí nad Labem (dále krajský soud) zamítl žalobu žalobkyně – stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 5. 2004, č. j. OAM-39/CU-09-09-2004, kterým žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zák. č. 325/1999 Sb.

Svůj rozsudek krajský soud doručil účastníkům, stěžovatelce na adresu P. s. Č. Ú., kde tento rozsudek osobně převzala dne 8. 11. 2004. Protože žalovaný převzal rozsudek již předtím 22. 10. 2004, nabyl rozsudek krajského soudu právní moci dne 8. 11. 2004.

Dne 18. 11. 2004 podala stěžovatelka u krajského soudu osobně kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu a v ní mimo jiné žádala o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů. V kasační stížnosti uvedla, že se zdržuje na adrese P. 10, Š. 571.

Krajský soud zaslal stěžovatelce vzor 060 o. s. ř. – potvrzení o majetkových poměrech s tím, aby jej vyplněný ve lhůtě do jednoho měsíce zpět zaslala krajskému soudu. Výzvu ji zaslal na adresu stěžovatelkou označenou t. j. Š. 571, P. 10. Podle dodejky na č. l. 24 předloženého spisu krajského soudu stěžovatelka nebyla zastižena a zásilka byla uložena. Poté krajský soud usnesením ze dne 9. 2. 2005, č. j. 40 Az 20/2004 – 26 návrhu stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti nevyhověl a stěžovatelku vyzval, aby si ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení zvolila zástupce advokáta pro řízení o kasační stížnosti a tuto skutečnost soudu doložila předložením plné moci. Upozornil ji také na to, že nebude-li této výzvě ve lhůtě vyhověno, soud řízení o jejím podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. Toto usnesení doručoval krajský soud opět na jí označenou adresu P. 10, Š. 571, stěžovatelka v místě doručení nebyla zastižena a zásilka byla uložena dne 11. 2. 2005 a stěžovatelce byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla.

č. j. 5 Azs 90/2005 - 31

Stěžovatelce na její žádost nebyl ustanoven zástupce – advokát pro řízení o kasační stížnosti, protože nepředložila vyplněný formulář o svých majetkových poměrech. Výzva k předložení doplněného formuláře – vzoru 060 o. s. ř. o majetkových poměrech byla stěžovatelce řádně doručena na jí označenou adresu, přičemž z vrácených nevyzvednutých zásilek nevyplývá, že by se stěžovatelka na uvedené adrese P. 10, Š. 571 nezdržovala, pouze z nich vyplývá, že nebyla zastižena na této adrese a že si zásilku po oznámení o jejím uložení nevyzvedla. Totéž pak platí i pro doručení usnesení krajského soudu ze dne 9. 2. 2005 o neustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná, nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Stěžovatelka není zastoupena advokátem, přičemž z obsahu spisu ani nevyplývá, že by ve smyslu § 105 odst. 2 věta za středníkem s. ř. s. advokátem zastoupena být nemusela. Není tedy splněna u stěžovatelky podmínka řízení stanovená v § 105 odst. 2 s. ř. s. a proto Nejvyšší správní soud její kasační stížnost usnesením podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Protože kasační stížnost stěžovatelky byla odmítnuta, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní vzhledem k ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2005

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru