Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 9/2009 - 94Usnesení NSS ze dne 14.12.2009

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 9/2009 - 94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové, soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: O. I., bez práv. zastoupení, s opatrovníkem Mgr. Dagmarou Rezkovou Dřímalovou, advokátkou se sídlem Muchova 9/223, 160 00, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, poštovní přihrádka 21/OAM, 170 34, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2006, č. j. 3 Az 19/2006 - 26,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 3. 2006, č. j. OAM-174/LE-03-P07-2006, zamítl žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (ve znění pozdějších předpisů) dále jen zákon o azylu.

Výše označeným usnesením Městského soudu v Praze (dále jen městský soud) byla žaloba odmítnuta; proti usnesení podal stěžovatel kasační stížnost z důvodu dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.).

V kasační stížnosti ze dne 18. 8. 2006 stěžovatel uvedl místo svého pobytu věznici Příbram. Na tuto adresu mu městský soud dne 20. 12. 2006 zaslal formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“. Formulář stěžovateli nebyl doručen. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost neměla veškeré náležitosti a stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, vyzval městský soud usnesením ze dne 12. 11. 2008, č. j. 3 Azs 19/2006 - 55 stěžovatele k jejich doplnění a ke zvolení advokáta nebo aby doložil své majetkové poměry. Podle sdělení Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie byl stěžovatel dne 26. 10. 2006 vyhoštěn z území ČR (přestože podal kasační stížnost). Výzva k doplnění a zvolení advokáta mu byla proto doručována a doručena na adresu v Sarajevu v Bosně a Hercegovině. Dne 29. 1. 2009 byl spis předložen Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud dne 4. 2. 2009 vrátil spis městskému soudu s přípisem, že nebylo dosud rozhodnuto ve věci žádosti o ustanovení advokáta. V daném případě nemohl městský soud ověřit prostředky stěžovatele, neboť stěžovatel ve stanovené lhůtě nevyhověl výzvě soudu ze dne 12. 11. 2008 k prokázání svých majetkových poměrů. Z tohoto důvodu nebyl stěžovateli právní zástupce pro řízení

č. j. 5 Azs 9/2009 - 95

o kasační stížnosti usnesením ze dne 24. 2. 2009, č. j. 3 Azs 19/2006 - 61, ustanoven. Toto usnesení bylo stěžovateli doručováno na adresu v Sarajevu, doručeno však nebylo. Protože se soudu nepodařilo ani ve spolupráci s orgány Ministerstva vnitra a Policie ČR vypátrat místo současného pobytu stěžovatele, když na místo bydliště v Sarajevu se zásilka doručit nepodařila, usnesením ze dne 30. 6. 2009, č. j. 3 Azs 19/2006 - 73 byl stěžovateli jako účastníku řízení neznámého pobytu ustanoven opatrovník Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová (pouze) pro doručení usnesení městského soudu č. j. 3 Azs 19/2006 - 61. Usnesením ze dne 23. 9. 2009 byl stěžovateli ustanoven opatrovník Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová (pro celé řízení).

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a řízení zastavil z následujících důvodů:

Podle ustanovení § 33 zákona o azylu soud zastaví řízení, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (stěžovatele) a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci.

Na poslední známou adresu se městskému soudu nepodařilo usnesení soudu doručit, jak vyplývá ze shora uvedeného, žádná jiná adresa, na níž by se stěžovatel mohl zdržovat, není známa.

Stěžovatel sám si žádného zástupce nezvolil; přitom v řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem (ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s.). Zastoupení advokátem je tak podmínkou řízení o kasační stížnosti: není-li tato podmínka dána, Nejvyšší správní soud se nemůže kasační stížností věcně zabývat (tj. v dikci ustanovení § 33 zákona o azylu „vydat rozhodnutí ve věci“).

Nejvyšší správní soud proto zastavil řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 33 zákona o azylu a ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. prosince 2009

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru