Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 88/2006Usnesení NSS ze dne 27.09.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 88/2006 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v pětičlenném senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného, a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: J. E., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 11. 2005, č. j. 60 Az 213/2004 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 29. 11. 2004, č. j. OAM-3195/VL-20-04-2004. Tímto rozhodnutím žalovaný žádost stěžovatelky o azyl zamítl jako zjevně nedůvodnou dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o azylu“).

Stěžovatelka v kasační stížnosti namítá, že krajský soud nepostupoval objektivně a nedal ji možnost před soudem vysvětlit, v čem spatřuje pochybení správního orgánu. Stěžovatelka je přesvědčena, že jak žalovaný tak soud nevyhodnotili správně všechny důkazy a skutečnosti jejího případu. V zemi původu je stěžovatelka jako žena bez jakýchkoliv práv. Sama stěžovatelka je lékařkou, avšak proto, že je žena, práci vykonávat nesmí. Muže odsoudili za vývoz narkotik a škodu, kterou způsobil, musí hradit jeho rodina, tedy sama stěžovatelka. Stěžovatelka dále namítá, že v řízení před soudem nebyla řádně poučena o možnosti nechat se zastoupit advokátem, souhlas, aby soud rozhodl bez jednání nedala a nebyla vyrozuměna o termínu soudního jednání. Domnívá se, že splňuje podmínky pro udělení azylu dle ustanovení § 12 zákona o azylu. Napadá postup, kdy žalovaný ani soud nezkoumali podmínky pro udělení azylu dle § 14 zákona o azylu a žalovaný taktéž nerozhodl, zda se na ni vztahuje překážka vycestování dle ustanovení § 91 zákona o azylu. Stěžovatelka navrhla rozsudek krajského soudu zrušit a současně požádala o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů. Stěžovatelka dále navrhla, aby byl její kasační stížnosti

č. j. 5 Azs 88/2006 - 42

přiznán odkladný účinek; tato žádost se však – s ohledem na odmítnutí kasační stížnosti – stala bezpředmětnou.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelkou splněna, neboť stěžovatelka nedoložila, že by byla zastoupena advokátem na základě plné moci, když v samostatném návrhu po podání kasační stížnosti požádala, aby jí byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven. V reakci na tuto žádost zaslal Krajský soud v Ostravě stěžovatelce ke zjištění osobních a majetkových poměrů tiskopis s výzvou datovanou dne 13. 1. 2006 k vyplnění a doručení formuláře ve lhůtě 15 dnů tak, aby mohl posoudit důvodnost podané žádosti. Stěžovatelce byla výzva zaslána na adresu místa pobytu stěžovatelky. Tato byla stěžovatelce doručena ve smyslu ustanovení § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.), na jehož použití odkazuje ustanovení § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 20. 1. 2006 uplynutím úložní doby.

Protože stěžovatelka ve stanovené lhůtě své majetkové poměry nedoložila, nemohl krajský soud posoudit předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a proto usnesením č. j. 60 Az 213/2004 - 34 ze dne 15. 3. 2006 stěžovatelce advokáta pro řízení o kasační stížnosti neustanovil. Současně stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení usnesení předložila soudu plnou moc pro advokáta, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Zároveň krajský soud stěžovatelku poučil o tom, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovatelce postupem dle § 50c o. s. ř. doručeno dne 30. 3. 2006 uplynutím úložní doby.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě na výzvu soudu k předložení plné moci udělené advokátovi nereagovala.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ani přes shora uvedené nedoložila, že by byla zastoupena advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupena ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba – tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost - odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru