Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 87/2007 - 33Usnesení NSS ze dne 12.03.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 87/2007 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové, soudkyň JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Brigity Chrastilové a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: N. D. X., zastoupený advokátem Mgr. Markem Sedlákem, se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2007, č. j. 2 Az 22/2007-10,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 7. 9. 2007 se stěžovatel domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta žaloba (podaná faxem prostřednictvím poradny pro uprchlíky, která nepředložila plnou moc k zastupování), kterou se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 5. 2007, č. j. OAM-10-209/LE-C06-C09-2007, kterým byla zamítnuta jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany.

Kasační stížnost byla podána blanketní formou, s tím, že bude blíže zdůvodněna do 14ti dnů. Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 9. 2007 vyzval stěžovatele k doplnění náležitostí a řádně ho poučil o tom, že pokud nebude podání řádně opraveno a doplněno, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Usnesení soudu bylo stěžovateli (resp. jeho právnímu zástupci) řádně doručeno dne 25. 9. 2007.

Protože kasační stížnost nebyla ve stanovené lhůtě, ale ani později, doplněna, Nejvyšší správní soud ji nemohl věcně projednat a odmítl ji z následujících důvodů:

Kasační stížnost je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Jelikož se jí zpochybňuje pravomocné rozhodnutí krajského soudu, stanoví zákon poměrně přísně její obsahové náležitosti. Jednou ze zvláštních náležitostí kasační stížnosti (ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s.) je i označení důvodů, pro něž stěžovatel napadá rozhodnutí krajského soudu – tzv. stížních bodů. Stížní bod musí zpravidla zahrnovat jak skutkové, tak právní důvody, pro něž stěžovatel považuje rozhodnutí soudu za nezákonné. Důvody uvedené v § 103 odst. 1 s. ř. s. jsou však jen obecně vymezenými kategoriemi, které musí stěžovatel v kasační stížnosti naplnit konkrétním a jedinečným obsahem, tedy vylíčit, k jakým konkrétním vadám došlo podle jeho názoru v řízení před správním orgánem či před soudem, jakými blíže určenými vadami trpí podle něj rozhodnutí soudu, v čem přesně spatřuje stěžovatel nesprávné posouzení právní otázky soudem apod. Důvody uvedenými v kasační stížnosti je pak Nejvyšší správní soud vázán (ustanovení § 109 odst. 3 s. ř. s.).

V daném případě kasační stížnost neobsahovala žádné stížní body, nebyly tedy splněny zákonné náležitosti. Krajský soud stěžovatele správně vyzval k odstranění vad a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu. Neodstranění vad podání (chybějící kasační důvody) brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a v řízení proto nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 106 odst. 1 s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 60 odst. 3 za použití ustanovení § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 12. března 2008

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru