Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 8/2012 - 6Usnesení NSS ze dne 01.06.2012

Způsob rozhodnutíustanovení advokáta
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 8/2012 - 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: O. M., zastoupený Mgr. Petrem Fouskem, advokátem se sídlem Masarykovo náměstí 83, Bělá pod Bezdězem, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Na Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2012, č. j. 48 Az 1/2012 - 21,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna a náhrada hotových výdajů advokáta Mgr. Petra Fouska se určuje částkou 4516,80 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti (60) dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. 3. 2012, č. j. 48 Az 1/2012 - 21, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 1. 2012, č. j. OAM-11/LE-BE02-PA03-2012, kterým byla zamítnuta žalobcova žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 1. 6. 2012, č. j. 5 Azs 8/2012 – 6, ustanovil zástupcem stěžovatele pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Petra Fouska, advokáta se sídlem Masarykovo náměstí 83, Bělá pod Bezdězem.

Usnesení o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti se však stěžovateli nepodařilo na adresu jeho dosavadního místa pobytu v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová doručit. Podle údajů na zásilce vrácené Nejvyššímu správnímu soudu byl stěžovatel z tohoto zařízení propuštěn dne 11. 6. 2012, tj. téhož dne, kdy mu byla zásilka doručována. Usnesení o ustanovení zástupce spolu s oznámením podle § 50 odst. 2 o. s. ř. bylo proto dne 12. 7. 2012 vyvěšeno na úřední desce Nejvyššího správního soudu. Podle § 50 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. se má za to, že usnesení o ustanovení zástupce bylo stěžovateli doručeno desátým dnem po vyvěšení na úřední desce, tj. 22. 7. 2012.

Po zjištění, že stěžovatel opustil zařízení pro zajištění cizinců, se Nejvyšší správní soud obrátil s žádostí o sdělení místa pobytu stěžovatele na Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra – Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová. Správa uprchlických zařízení sdělila přípisem ze dne 27. 6. 2012, že stěžovatel byl dne 11. 6. 2012 propuštěn z důvodu uplynutí zákonné lhůty k zajištění, aniž by uvedl adresu dalšího pobytu. Nejvyšší správní soud se dále přípisem ze dne 19. 6. 2012 dotázal ustanoveného zástupce, zda nezná aktuální místo pobytu stěžovatele. Ustanovený zástupce však přípisem ze dne 4. 7. 2012 sdělil, že mu adresa stěžovatele není známa. Dne 13. 8. 2012 Nejvyšší správní soud v rejstříku žadatelů o mezinárodní ochranu OAMP MV ověřil, že místo současného pobytu stěžovatele není ani v tomto rejstříku uvedeno.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Nejvyšší správní soud učinil po podání kasační stížnosti veškeré možné kroky ke zjištění pobytu stěžovatele, nicméně i přesto se nepodařilo místo jeho současného pobytu zjistit. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle citovaných ustanovení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Zástupcem stěžovatele byl ustanoven advokát Mgr. Petr Fousek, jehož odměnu a hotové výdaje podle § 35 odst. 8 s. ř. s. hradí stát. Ustanovený zástupce vyčíslil odměnu a hotové výdaje v přípise ze dne 10. 7. 2012. Nejvyšší správní soud přiznal ustanovenému zástupci nárokovanou odměnu ve výši 2100 Kč za jeden úkon právní služby spočívající v písemném doplnění kasační stížnosti podle § 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) a § 7 bodem 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v účinném znění, a paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem tedy 2400 Kč. Dále Nejvyšší správní soud přiznal ustanovenému zástupci náhradu cestovních výdajů podle § 13 odst. 1 a 4 advokátního tarifu a náhradu za promeškaný čas podle § 14 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu za cestu osobním vozem do sídla Nejvyššího správního soudu (472 km) za účelem studia spisu. Pokud jde o náhradu cestovních výdajů, základní náhrada za použití vozidla podle § 157 odst. 4 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), činí 1746,40 Kč (tj. 472 km x 3,70 Kč/km) a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu podle § 158 odst. 3 zákoníku práce a § 4 písm. b) vyhlášky č. 429/2011 Sb. činí 1087,20 Kč (tj. 472 km x 6,6 l/100km x 34,90 Kč/l). Náhrada za promeškaný čas strávený cestou v délce 7 hodin podle § 14 odst. 3 advokátního tarifu činí 1400 Kč. Ustanovený zástupce však požadoval cestovní výdaje a náhradu za promeškaný čas pouze v poloviční výši, tj. 2116,80 Kč, neboť se v rámci této cesty účastnil též jednání u Krajského soudu v Brně. Celkem tedy Nejvyšší správní soud přiznal ustanovenému zástupci stěžovatele odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 4516,80 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 23. srpna 2012

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru