Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 79/2007 - 61Usnesení NSS ze dne 25.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

č. j. 5 Azs 79/2007 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v pětičlenném senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobkyně: V. N., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně ze dne 3. 9. 2007 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 12. 2006, č. j. 32 Az 19/2006 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. 12. 2006, č. j. 32 Az 19/2006 - 30 Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) zastavil ve smyslu ustanovení § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zák. č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu) řízení proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 2. 2006 č. j. OAM-2277/VL-20-K01-2005. Tímto rozhodnutím žalovaný žalobkyni neudělil azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu a zároveň rozhodl, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

Usnesení obsahovalo správné poučení o tom, že je proti němu přípustná kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení s tím, že kasační stížnost se podává prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Ze spisového materiálu vyplynulo, že krajský soud usnesením č. j. 32 Az 19/2006 - 26 ze dne 27. 11. 2006 ustanovil žalobkyni opatrovníka - Organizaci pro pomoc uprchlíkům, když v průběhu řízení před krajským soudem vyšlo najevo, že žalobkyně dne 2. 11. 2006 svévolně opustila P. v K. n. O. bez udání adresy a její místo pobytu nebylo známo. Tato skutečnost byla potvrzena orgány MV ČR.

Dne 18. 12. 2006 pak krajský soud řízení o kasační stížnosti napadeným usnesením zastavil. Usnesení doručil ustanovenému opatrovníkovi dne 2. 1. 2007. Dne 12. 3. 2007 podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti usnesení kasační stížnost. Dne 2. 5. 2007 byla kasační stížnost postoupena Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Nejvyšší správní soud kasační stížnost dne 17. 5. 2007 usnesením č. j. 5 Azs 37/2007 - 49 pro opožděnost odmítl. Dne 4. 9. 2007 podala stěžovatelka kasační stížnost proti identickému výše uvedenému usnesení krajského soudu opakovaně. Kasační stížnost byla dne 10. 10. 2007 postoupena Nejvyššímu správnímu soudu.

Dle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována též tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).

Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Bylo-li v dané věci rozhodnutí krajského soudu opatrovníkovi stěžovatelky doručeno v úterý 2. 1. 2007, počala ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet lhůta k podání kasační stížnosti ve středu 3. 1. 2007 a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, tedy v úterý 16. 1. 2007 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost byla krajskému soudu doručena až dne 4. 9. 2007 a je podána opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2007

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru