Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 73/2007Rozsudek NSS ze dne 07.11.2007

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 73/2007 - 53

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: D. V., zastoupené Mgr. Ondřejem Rejskem, se sídlem Buzulucká 431, 500 03, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 5. 2007, č. j. 32 Az 20/2007 - 12,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 5. 2007, č. j. 32 Az 20/2007 - 12 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Stěžovatel se kasační stížností domáhá, aby bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 5. 2007, č. j. 32 Az 20/2007 - 12, kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2007, č. j. OAM-1-53/VL-20-P13-2007, kterým mu nebyl udělen azyl podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Stěžovatel ve své kasační stížnosti namítá, že došlo na straně soudu k pochybením, která jsou podřaditelná pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. b), d) s. ř. s.

č. j. 5 Azs 73/2007 - 54

Stěžovatel podal dne 6. 3. 2007 žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2007. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 16. 3. 2007, č. j. 32 Az 20/2007 - 9 stěžovatele vyzval, aby žalobu doplnil, a to tak, že soudu zašle žalobu opatřenou jeho vlastnoručním podpisem a stejnopis napadeného rozhodnutí žalovaného. Stěžovatel výzvě krajského soudu včas vyhověl a podepsanou žádost spolu s opisem napadeného rozhodnutí zaslal dne 16. 4. 2007 soudu. Krajský soud žalobu usnesením ze dne 18. 5. 2007, č. j. 32 Az 20/2007 - 12 odmítl s tím, že i přes výzvu soudu nebyly náležitosti žaloby doplněny. Stěžovatel napadl rozhodnutí soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadené rozhodnutí krajského soudu a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Ze spisu je zjevné, že stěžovatel byl krajským soudem vyzván k doplnění žaloby - jeho vlastnoruční podpis a zaslání stejnopisu napadeného rozhodnutí. Když však bylo toto doplnění dne 16. 4. 2007 doručeno krajskému soudu, tento jej považoval nesprávně za nový žalobní návrh, který jako opožděný odmítl. Rovněž odmítl původní žalobní návrh z důvodu nedoplnění žaloby.

Uvedená vada v řízení před soudem má za následek zmatečnost řízení před soudem a nepřezkoumatelnost rozhodnutí ve věci samé.

Nejvyšší správní soud shledal námitku uplatněnou v kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s. důvodnou, a proto postupem dle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

V novém rozhodnutí rozhodne Krajský soud v Hradci Králové i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (ustanovení § 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 7. listopadu 2007

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru