Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 72/2007Usnesení NSS ze dne 27.09.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 72/2007 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: B. Y., zastoupen ustanoveným opatrovníkem S. (S.o.z.e.), proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2006, č. j. 60 Az 60/2006 - 16,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Výše uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen „krajský soud“) odmítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2006, č. j. OAM-589/VL-07-04-2006, kterým žalovaný zamítl žádost o azyl žalobce jako zjevně nedůvodnou dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

Stěžovatel v kasační stížnosti pouze obecně namítal, že krajský soud posoudil uvedenou kauzu v rozporu s platným právním řádem a uvedl, že shledává vážná pochybení všech dosavadních orgánů v řízení o udělení azylu. Krajský soud dle jeho mínění projednal předmětnou věc v rozporu se zákonem o azylu. Současně stěžovatel navrhl, aby byl jeho kasační stížnosti přiznán odkladný účinek a požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci,

č. j. 5 Azs 72/2007 - 48

když v kasační stížnosti požádal, aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven. V reakci na tuto žádost zaslal krajský soud stěžovateli ke zjištění osobních a majetkových poměrů tiskopis s výzvou datovanou dne 22. 1. 2007 k vyplnění a doručení formuláře ve lhůtě 10 dnů tak, aby mohl posoudit důvodnost podané žádosti. Výzvu krajský soud zasílal na adresu uvedenou v kasační stížností, tj. ul. P. 246/57, P. Zásilka se soudu nedoručená vrátila zpět se sdělením pošty, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Krajský soud proto požádal Policii ČR, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o sdělení adresy stěžovatele. Tato k výzvě soudu dne 13. 2. 2007 sdělila, že stěžovatel svévolně dne 3. 1. 2007 opustil PoS Z., kde byl naposledy hlášen k pobytu. Současné místo pobytu stěžovatele není známo. Obvodní ředitelství Praha II Policie ČR na žádost soudu provedlo na adrese místní šetření, ze kterého vyplynulo, že v domě je pronajímán byt Ukrajincům. Bylo hovořeno s nájemníky bytu, kteří stěžovatele neznali a uvedli, že v bytě nikdy nebydlel. V důsledku neznámého pobytu stěžovatele krajský soud dne 18. 5. 2007 usnesením č. j. 60 Az 60/2006 - 39 ustanovil stěžovateli dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu opatrovníka. Opatrovníkovi zaslal dne 21. 6. 2007 výzvu k doložení majetkových poměrů stěžovatele. Dne 18. 7. 2007 usnesením č. j. 60 Az 60/2006 -43 stěžovateli neustanovil zástupce z řad advokátů, když tento ve stanovené lhůtě nedoložil své majetkové poměry. Výrokem II. výše uvedeného usnesení krajský soud stěžovatele vyzval k doložení plné moci pro advokáta pro řízení o kasační stížnosti a zároveň stěžovateli uložil, aby kasační stížnost ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení řádně odůvodnil. Zároveň stěžovatele poučil o tom, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo opatrovníkovi stěžovatele doručeno dne 26. 7. 2007.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nereagoval.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani přes shora uvedené nedoložil, že je zastoupen advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba – tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost - odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. září 2007

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru