Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 68/2007Usnesení NSS ze dne 31.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 68/2007 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: A. G., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2006, č. j. 2 Az 60/2006 – 30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 6. 2006, č. j. OAM-1141/VL-09-SE01-R2-2002. Tímto rozhodnutím žalovaný stěžovateli neudělil azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o azylu“) a současně rozhodl, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

Stěžovatel v kasační stížnosti uplatnil kasační důvody ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. a tvrdil, že městský soud projednal kauzu v rozporu se zákonem o azylu. Má reálné obavy z nuceného opuštění ČR na Ukrajinu, kde mu hrozí nebezpečí z politických důvodů. Požádal o přiznání odkladného účinku a o právního zástupce.

Kasační stížnost byla Nejvyššímu správnímu soudu postoupena dne 23. 8. 2007.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci,

č. j. 5 Azs 68/2007 - 59

když v kasační stížnosti požádal, aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven.

O návrhu stěžovatele, aby mu byl ustanoven právní zástupce, rozhodl městský soud usnesením č. j. 2 Az 60/2006 - 50 ze dne 20. 4. 2007 tak, že jej z důvodu nesplnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků (ve formuláři bylo potvrzeno, že zákonný zástupce stěžovatele vydělává měsíčně 31 548 Kč).

Dne 26. 6. 2007 bylo zákonnému zástupci stěžovatele doručeno usnesení č. j. 2 Az 60/2006 - 53, kterým byl stěžovatel vyzván ve lhůtě 1 měsíce k doplnění důvodů podané kasační stížnosti. Ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. byl stěžovatel informován o povinném zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti a současně byl městským soudem poučen o následcích nesplnění výzvy.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nereagoval.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani přes shora uvedené nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba – tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost - odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2007

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru