Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 61/2007Usnesení NSS ze dne 09.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 61/2007 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobkyně: Z. S., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 12. 2006, č. j. 59 Az 119/2005 – 17,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-1763/VL-11-08-2005 ze dne 4. 10. 2005. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost o azyl stěžovatelky jako zjevně nedůvodnou dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Stěžovatelka v kasační stížnosti pouze obecně uplatňovala kasační důvody ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) bez toho, aniž by uvedla konkrétní pochybení žalovaného či soudu. Navrhla rozsudek zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení. Stěžovatelka současně požádala o ustanovení právního zástupce.

Dne 9. 2. 2007 byla stěžovatelce doručena výzva soudu k předložení řádně vyplněného potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Vyplněný formulář byl krajskému soudu doručen dne 13. 2. 2007. V tomto stěžovatelka uvedla, že vlastní finanční hotovost, v současné době 11 000 Kč a dále, že je zaměstnána u soukromé firmy s příjmem 8500 Kč měsíčně. Krajský soud s ohledem na výše uvedené dospěl k závěru, že u stěžovatelky nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a proto usnesením č. j. 59 Az 119/2005 - 38 ze dne 22. 2. 2007 návrh stěžovatelky na ustanovení právního zástupce zamítl. V poučení stěžovatelku informoval o tom, že v řízení o kasační

č. j. 5 Azs 61/2007 - 51

stížnosti je zastoupení advokátem povinné. Dne 16. 5. 2007 usnesením č. j. 59 Az 119/2005 - 43 vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložila plnou moc pro advokáta, který ji bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat a současně doplnila důvody kasační stížnosti. Krajský soud stěžovatelku poučil, že pokud tak v uložené lhůtě neučiní Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Stěžovatelce bylo usnesení doručeno dne 28. 5. 2007. Ve lhůtě uložené soudem stěžovatelka výzvě nevyhověla.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelkou splněna, neboť stěžovatelka do současné doby plnou moc pro advokáta, který by ji v řízení o kasační stížnosti zastupoval, soudu nedoložila.

Vzhledem k výše uvedenému, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupena ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba – tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost - odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2007

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru