Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 6/2006Usnesení NSS ze dne 14.06.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 6/2006 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové vprávní věci žalobce: Y. A., zast. JUDr. Milanem Davídkem, advokátem se sídlem Stallichova 11, Praha 4, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízeno kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 6. 2005, č. j. 14 Az 77/2005 – 17,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Soudem ustanovenému advokátovi JUDr. Milanu Davídkovi, se sídlem AK Stallichova 11, Praha 4, náleží odměna a náhrada výdajů ve výši 1075 Kč; tato mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 25. 3. 2005, č. j. OAM-96/VL-07-P17-2005 byla žalobci (dále jen stěžovatel) zamítnuta žádost o udělení azylu v České republice dle ust.§ 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 zákona o azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal stěžovatel žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; usnesením tohoto soudu ze dne 6. 6. 2005, č. j. 14 Az 77/2005 - 17, byla žaloba odmítnuta; toto usnesení napadl stěžovatel dne 14. 7. 2005 kasační stížností, jež byla krajským soudem předložena dne 2. 1. 2006 k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 11. 5. 2006 a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 16. 5. 2006, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

č. j. 5 Azs 6/2006 - 38

Pro řízení před Nejvyšším správním soudem byl stěžovateli usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 11. 2005, č. j. 14 Az 77/2005 - 29 ustanoven zástupce z řad advokátů; v takovém případě hradí výdaje stát. Výše odměny advokáta byla určena v souladu s vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátský tarif, a to za jeden úkon právní služby 1000 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 75 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 14. června 2006

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru