Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 57/2007Usnesení NSS ze dne 07.08.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 57/2007 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: K. A., zastoupeného ustanoveným opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 12. 2006, č. j. 32 Az 63/2006 - 7,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „žalovaný“), ze dne 13. 11. 2006, č. j. OAM-1057/VL-20-11-2006. Tímto rozhodnutím žalovaný neudělil stěžovateli mezinárodní ochranu dle ustanovení § 12, § 13, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

V kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že se zdržuje na adrese v P., L. 25, u paní P.

Dne 20. 2. 2007 usnesením č. j. 32 Az 63/2006 - 19 krajský soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení doložil do spisu plnou moc pro advokáta, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat a doplnil důvody kasační stížnosti. Krajský soud zaslal výše uvedené usnesení na adresu uvedenou v kasační stížnosti. Zásilka se krajskému soudu dne 15. 3. 2007 vrátila se sdělením, že tato nebyla vyzvednuta. Opětovně se pokusil krajský soud doručit stěžovateli předmětné usnesení za součinnosti Policie ČR. Zásilka byla dne 26. 3. 2007 předána majitelce bytu paní P. Na záznamu o provedeném šetření o tom, že se adresát v místě doručování nezdržuje je dále uvedeno, že stěžovatele se nepodařilo v době od 26. 3. 2007 do 17. 4. 2007 v bytě zastihnout. Na uvedené adrese stěžovatel již nebydlí a do domu nedochází. Písemnost se vrátila soudu neporušena zpět.

Krajský soud proto zjišťoval místo pobytu stěžovatele z databáze MV, kde bylo potvrzeno, že stěžovatel odešel dne 22. 1. 2007 z P. K. n. O. a jeho současný pobyt není znám.

č. j. 5 Azs 57/2007 - 36

Z důvodu neznámého pobytu krajský soud usnesením ze dne 14. 5. 2007, č. j. 32 Az 63/2006 - 26 ustanovil stěžovateli ve smyslu § 29 odst. 3, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatrovníka Organizaci pro pomoc uprchlíkům a věc postoupil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud za účelem zjištění místa pobytu stěžovatele požádal dne 10. 7. 2007 Policii ČR, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o sdělení místa pobytu stěžovatele. Dne 1. 8. 2007 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno sdělení, že pobyt stěžovatele není znám.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto řízení zákon o azylu, který v ustanovení § 33 písm. e) ukládá soudu řízení zastavit, nezdržuje-li se žadatel o udělení mezinárodní ochrany v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Úkony krajského soudu a Nejvyššího správního soudu provedenými po podání kasační stížnosti (doručování usnesení, ověřování místa pobytu u Policie České republiky a v evidenci žalovaného) v souladu s § 108 s. ř. s. bylo jednoznačně zjištěno, že stěžovatel se nezdržuje v místě pobytu hlášeném dle zákona o azylu (dne 22. 1. 2007 opustil P. K. n. O.), nezdržuje se ani v místě, které soudu oznámil při podání kasační stížnosti, přičemž změnu pobytu soudu neohlásil, proto jsou splněny podmínky pro zastavení řízení uvedené v § 33 písm. e) zákona o azylu. Toto ustanovení nezahrnuje situace, kdy vůbec nelze zjistit místo pobytu stěžovatele a zajistit komunikaci s ním, na takové případy dopadá písm. b) citovaného ustanovení, kdy se řízení zastavuje, neboť nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Účelem § 33 písm. e) zákona o azylu je zamezit nadbytečným úkonům soudu a dalších orgánů v případě, kdy žadatel o udělení mezinárodní ochrany neplní své zákonem určené povinnosti, tj. ohlásit své místo pobytu dle § 77, případně § 78b zákona o azylu. V případě řízení o kasační stížnosti by vzhledem ke specifickým podmínkám ubytovávání žadatelů o mezinárodní ochranu a následné hlášení pobytu bylo možno za hlášený pobyt ve smyslu § 33 písm. e) zákona o azylu považovat v odůvodněných případech i místo, které žadatel sice neohlásil policii dle § 78b zákona o azylu, ale sdělil jej soudu jako místo svého pobytu.

Nejvyšší správní soud shledal z výše uvedených důvodů splnění podmínek § 33 písm. e) zákona o azylu, proto dle § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2007

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru