Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 5/2006Usnesení NSS ze dne 17.05.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 5/2006 - 78

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové vprávní věci žalobkyně: Ch. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o azyl, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 8. 2005, č. j. 30 Az 112/2004 - 48,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 24. 8. 2005, č. j. 30 Az 112/2004 - 48 Krajský soud v Hradci Králové (dále krajský soud) zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 4. 2003, č. j. OAM-2559/AŘ-2001, kterým ministr vnitra rozhodl o rozkladu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 12. 7. 2001, č. j. OAM-5505/VL-10-03-2001 tak, že napadené rozhodnutí potvrdil a rozklad zamítl. Rozhodnutím žalovaného č. j. OAM-5505/VL-10-03-2001 byl návrh na zahájení řízení o udělení azylu žalobkyně zamítnut jako zjevně nedůvodný dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona zák. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Současně žalovaný rozhodl, že se žalobkyni neuděluje azyl dle ustanovení § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu a že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

Rozsudek Krajský soud doručil žalobkyni do vlastních rukou dne 14. 9. 2005. Dne 21. 9. 2005 podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti výše uvedenému rozsudku krajského soudu osobně kasační stížnost.

V bodě 3 kasační stížnosti žádala o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů a osvobození od soudních poplatků.

Krajský soud zaslal stěžovatelce dne 11. 10. 2005 usnesení č. j. 30 Az 112/2004 - 61, prostřednictvím které stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení usnesení zaslala soudu zpět řádně vyplněný a podepsaný formulář – vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech, který ji v příloze krajský soud zaslal. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 14. 10. 2005.

č. j. 5 Azs 5/2006 - 79

Stěžovatelka na výzvu ve stanovené lhůtě nereagovala a proto krajský soud dne 2. 11. 2005 vydal usnesení č. j. 30 Az 112/2004 - 65, kterým žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce zamítl. Výrokem č. II. stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení výzvy soudu přeložila plnou moc pro advokáta, který ji v řízení o kasační stížnosti bude zastupovat. Současně stěžovatelku poučil o povinném zastoupení v řízení o kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 8. 11. 2005.

Protože stěžovatelka plnou moc pro advokáta v soudem stanovené lhůtě nezaslala, krajský soud postoupil dne 2. 1. 2006 kasační stížnost k vyřízení Nejvyššímu správnímu soudu.

Z obsahu předloženého spisu krajským soudem vyplývá, že stěžovatelka pro řízení o kasační stížnosti není zastoupena advokátem, a tak není splněna podmínka ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., podle něhož stěžovatelka musí být zastoupena advokátem, nem-áli sama vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Pro projednání kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem tak není splněna podmínka povinného zastoupení advokátem a Nejvyšší správní soud proto postupoval podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s. a kasační stížnost stěžovatelky odmítl.

Žádný z účastníků nemá v právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, protože kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ust. 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 17. května 2006

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru