Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 49/2008 - 43Usnesení NSS ze dne 26.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 49/2008 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Jakuba Camrdy Ph.D., JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 1. 2008, č. j. 56 Az 177/2007 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost seodmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne ze dne 29. 1. 2008, č. j. 56 Az 177/2007 - 24 zamítl Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 9. 2007 č. j. OAM-1-177/VL-10-ZA05-2007. Tímto rozhodnutím žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zák. č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Dne 3. 4. 2008 podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku kasační stížnost a požádal o ustanovení právního zástupce.

Dne 25. 4. 2008 byla kasační stížnost postoupena Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ze spisu vyplývá, že výše uvedený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen v pondělí dne 10. 3. 2008. Rozsudek obsahoval správné poučení o tom, že je proti němu přípustná kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení s tím, že kasační stížnost se podává prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel podal kasační stížnost až dne 3. 4. 2008.

Dle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována též tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).

Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

V daném případě byl napadený rozsudek stěžovateli doručen ve smyslu ustanovení § 46 a § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), na jehož použití odkazuje ustanovení § 42 odst. 5 s. ř. s., v pondělí 10. 3. 2008 a to uplynutím 10 denní úložní doby, a to bez ohledu na to, že si fyzicky stěžovatel rozsudek vyzvedl v kanceláři krajského soudu dne 1. 4. 2008. Ve smyslu ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř. nebude-li písemnost určena do vlastních rukou vyzvednuta do 10 dnů od uložení (napadený rozsudek uložen dle doručenky dne 29. 2. 2008), považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Byl-li v dané věci rozsudek krajského soudu stěžovateli doručen v pondělí 10. 3. 2008, počala ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet lhůta k podání kasační stížnosti v úterý 11. 3. 2008 a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, tedy v pondělí 24. 3. 2008 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost byla podána dne 3. 4. 2008 a je tedy podána opožděně.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. května 2008

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru