Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 409/2020 - 41Usnesení NSS ze dne 18.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

5 Azs 409/2020 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Viktora Kučery a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyň: a) O. M., b) nezl. K. M., proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha, o kasační stížnosti žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2020, č. j. 54 A 33/2018 - 90,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 28. 12. 2020 kasační stížnost žalobkyň (dále jen „stěžovatelky“) proti rozsudku Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) ze dne 4. 12. 2020, č. j. 54 A 33/2018 - 90. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žaloby stěžovatelek proti rozhodnutím žalované ze dne 14. 2. 2018, č. j. MV-147650-5/SO-2017 a č. j. MV-147668-5/SO-2017, kterými byla zamítnuta odvolání stěžovatelek a potvrzena rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8. 11. 2017, č. j. OAM-11949-22/PP-2017 a č. j. OAM-11951-18/PP-2017, týkající se žádostí stěžovatelek o udělení povolení k přechodnému pobytu (Ministerstvo vnitra výše uvedenými rozhodnutími řízení obou stěžovatelek zastavilo, neboť stěžovatelky nepředložily platný cestovní doklad).

[2] Současně s kasační stížností stěžovatelky podaly návrh na přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti a na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 1. 2021, č. j. 5 Azs 409/2020 - 17, stěžovatelky vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů zaplatily soudní poplatky za podání kasační stížnosti a za návrh na přiznání odkladného účinku. Na toto usnesení reagovaly stěžovatelky žádostí o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 2. 2021, č. j. 5 Azs 409/2020 - 35, zamítl žádost stěžovatelek o osvobození od soudních poplatků (výrok I.), zamítl i jejich návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti (výrok II.), znovu je vyzval k zaplacení soudních poplatků za podání kasační stížnosti (výrok III.) a za návrh na přiznání odkladného účinku (výrok IV.) a současně stěžovatelky vyzval, aby předložily plnou moc udělenou jimi advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti (výrok V.). Ke splnění těchto povinností určil lhůtu 15 dnů. Zdejší soud rovněž stěžovatelky poučil o procesních následcích nesplnění jednotlivých výzev.

[3] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2021, č. j. 5 Azs 409/2020 - 35, bylo stěžovatelkám doručeno dne 15. 2. 2021. Určená patnáctidenní lhůta tak uplynula dne 2. 3. 2021. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatelky doposud nezaplatily poplatek za podání kasační stížnosti ani za návrh na přiznání odkladného účinku. Stejně tak doposud nepředložily plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení o kasační stížnosti zastavit podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[5] Zdejší soud dále pro úplnost dodává, že nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale v režimu § 47 písm. c) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), neboť postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má přednost před jinými procesními postupy (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2017, č. j. 3 As 129/2017 - 35).

[6] Nejvyšší správní soud o návrhu na přiznání odkladného účinku samostatně nerozhodoval vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

[7] Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 18. března 2021

JUDr. Viktor Kučera

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru