Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 385/2020 - 16Usnesení NSS ze dne 28.01.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 385/2020 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Viktora Kučery a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: B. U., zast. Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem Purkyňova 6, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 10. 2020, č. j. 19 Az 28/2020 - 38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu Mgr. Ladislavu Bártovi se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Dne 9. 12. 2020 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 5. 2020, č. j. OAM-38/LE-BA02-P15-2020, jímž bylo rozhodnuto, že žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění relevantním pro posuzovanou věc, a řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo podle § 25 písm. i) téhož zákona zastaveno.

[2] Stěžovatel uvedl pouze, že podává kasační stížnost proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu. Neuvedl však žádné konkrétní skutkové či právní důvody, pro které jej napadá, ani nesdělil, čeho se podáním kasační stížností domáhá. Nejvyšší správní soud tedy usnesením ze dne 15. 12. 2020, č. j. 5 Azs 385/2020 - 8, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnil kasační stížnost o důvody, pro které rozsudek krajského soudu napadá, a uvedl, co navrhuje. Stěžovatel byl zároveň poučen o tom, že pokud výzvě nevyhoví a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne.

[3] Citované usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno stěžovateli dne 16. 12. 2020. Posledním dnem měsíční lhůty tak bylo pondělí 18. 1. 2021. Stěžovatel však do dnešního dne kasační stížnost nedoplnil.

[4] Podle § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[5] K důvodům kasační stížnosti uplatněným po uplynutí uvedené lhůty nelze s ohledem na opožděnost takového doplnění kasační stížnosti přihlížet (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2009, č. j. 2 As 28/2009 - 28).

[6] V daném případě stěžovatel podal blanketní kasační stížnost, kterou ve stanovené lhůtě nedoplnil, a ve stanovené lhůtě ani nepožádal o její prodloužení. Z důvodu neodstranění vad kasační stížnosti tak není možné v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5, § 106 odst. 3 a § 120 s. ř. s. odmítl.

[7] Pro úplnost Nejvyšší správní soud uvádí, že společně s kasační stížností podal stěžovatel návrh na přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti. Rozhodování o tomto návrhu však postrádalo smysl, neboť se řízení tímto usnesením končí a toto usnesení bylo vydáno neprodleně po nezbytném poučení a po uplynutí lhůty k odstranění vad kasační stížnosti.

[8] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Stěžovateli byl krajským soudem ustanoven k jeho žádosti zástupce z řad advokátů. Smyslem tohoto zastoupení přitom bylo poskytnout stěžovateli kvalifikovanou právní pomoc k tomu, aby jeho věc mohla být jak krajským, tak i případně kasačním, soudem meritorně projednána. Vzhledem k tomu, že zástupce stěžovatele v kasační stížnosti neuplatnil žádné konkrétní skutkové či právní důvody, pro které rozsudek krajského soudu napadá, a kasační stížnost byla jako nepřípustná odmítnuta, nebyl adekvátním způsobem naplněn konstatovaný účel zastoupení. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že se ustanovenému zástupci Mgr. Ladislavu Bártovi odměna za zastupování nepřiznává.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. ledna 2021

JUDr. Viktor Kučera

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru