Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 38/2008 - 48Usnesení NSS ze dne 29.04.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 38/2008 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., JUDr. Lenky Matyášové Ph.D., JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: T. M., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Žitná 45, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 12. 2007, č. j. 63 Az 23/2007 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2007, č. j. OAM-1-186/VL-07-11-2007, jímž byla žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jako zjevně nedůvodná.

Rozsudek krajského soudu byl žalobci řádně doručen dne 18. 12. 2007 v Pobytovém středisku Zastávka u Brna. Kasační stížnost adresovanou Krajskému soudu v Ostravě žalobce předal prostřednictvím své právní zástupkyně k poštovní přepravě dne 7. 1. 2008.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí krajského soudu a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle § 40 odst. 3 s. ř. s., připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání posledním dnem lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl v daném případě den doručení napadeného rozsudku stěžovateli, k čemuž došlo v úterý dne 18. 12. 2007. Poslední den lhůty by tedy připadl na úterý 1. 1. 2008, což byl ovšem státní svátek, lhůta k podání kasační stížnosti tudíž marně uplynula následujícího pracovního dne, tj. 2. 1. 2008. Kasační stížnost předaná k poštovní přepravě dne 7. 1. 2008 je tedy podána zjevně opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

č. j. 5 Azs 38/2008 - 49

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2008

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru